Co oznacza dla spłacających kredyt studencki najniższa stopa procentowa w historii Polski?

Dzisiejszy dzień przejdzie do historii polskiej gospodarki.  10-osobowa Rada Polityki Pieniężnej, na czele której stoi Prezes NBP prof. Marek Belka, radykalnie ścięła stopy procentowe. Stopa redyskonta weksli NBP, która najbardziej interesuje studentów została obniżona z poziomu 2,75% do zaledwie 2,25%.

Co to oznacza dla osób pobierających lub spłacających kredyt studencki?

Oczywiście osoby pobierające kredyt studencki lub te, które korzystają z dwuletniego okresu karencji nie musza się martwić odsetkami, gdyż te spłacane są za nich przez społeczeństwo z budżetu państwa. Natomiast osoby, które rozpoczęły spłatę kredytu odczują lekkie obniżenie raty miesięcznej. Oprocentowanie preferencyjnych kredytów studenckich zmaleje z 1,375% do 1,125%. I tak dla osoby, która rozpoczęła spłatę kredytu w wysokości 18’000 zł, miesięczna rata zmaleje o około 4 zł i będzie wynosiła około 316-314 zł.

I niech ktoś mi teraz powie, że kredyt studencki się nie opłaca 🙂

 

Więcej doktorantów może starać się o kredyt studencki

Wraz z nowym rozporządzeniem już nie tylko doktoranci uczelni, ale doktoranci wszelakich jednostek naukowych prowadzących studia doktorancie będą mogli ubiegać się o Preferencyjny Kredyt Studencki. To dobra wiadomość. W ciągu 20 lat liczba doktorantów na polskich uczelniach zwiększyła się piętnastokrotnie. Zmiana ta może okazać się korzystna dla znacznej liczby doktorantów.

Doktorant doktorantowi nie równy

Przez 16 lat funkcjonowania systemu preferencyjnych kredytów studenckich o kredyt mogli ubiegać się jedynie doktoranci studiujący na wyższych uczelniach. Zgodnie z nowym rozporządzeniem MNiSzW od roku akademickiego 2014/2015 mogą to robić doktoranci na studiach prowadzonych przez jednostki naukowe. W roku akademickim 2011/2012 na studiach doktoranckich było blisko 40,3 tys. osób, to o 7,4% więcej niż w poprzednim roku i o niemal 60% więcej niż w roku 2000/2001.

Pojęcie „jednostka naukowa” jest pojęciem szerszym od „uczelni wyższej”. W rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki jednostkami naukowymi w Polsce są:

 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
 • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • instytuty badawcze,
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Polską Akademię Umiejętności,
 • inne jednostki organizacyjne, niewymienione powyżej, a posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Tutaj możesz zapoznać się z wykazem jednostek naukowych w Polsce.

Jeżeli zatem robisz doktorat na studiach doktoranckich możesz ubiegać się o kredyt dla doktorantów… czy też o kredyt studencki, gdyż co tu dużo pisać, wokół statusu doktoranta narosło w Polsce wiele kontrowersji.

Dlaczego studenci z terenów wiejskich nie korzystają z poręczeń ARiMR?

Już we środę rozpocznie się nowy rok akademicki. Setki tysięcy studentów odmieni swój los i jak pokazują niezależne raporty, przeniesie się z niezbyt zamożnych rodzin do dużego miasta. Dla takich, często wielodzietnych, rodzin dobrym rozwiązaniem wydaje się być kredyt studencki.

17 lat i tylko 5431 beneficjentów poręczeń ARiMR

Przez minione 17 lat kredyt studencki otrzymało ponad 381000 studentów. Niestety na  poręczenie ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogło liczyć w sumie zaledwie ok. 1,4% wszystkich osób pobierających kredyt studencki. Co więcej, w ubiegłym roku akademickim 2013/2014 takowych poręczeń było tylko 119!

Poręczeń w wysokości 100% kwoty kredytu Agencja udziela studentom, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 600 zł.

Ubiegając się o poręczenie Agencji w wybranym przez siebie oddziale jednego z banków BPS lub SGB, bądź w banku spółdzielczym działającym w zrzeszeniu tych dwóch banków student powinien:

 • złożyć wniosek o udzielenie poręczenia zgodny z wzorem określonym przez Agencję wraz z:
  • dokumentami określającymi dochody w rodzinie pozwalające ustalić dochód na osobę w  rodzinie studenta,
  • zaświadczeniem z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi,
 • ustanowić prawne zabezpieczenie poręczenia ARiMR w formie weksla in blanco,
 • podpisać umowę o udzielenie poręczenia spłaty kredytu studenckiego.

Pierwszeństwo w uzyskaniu poręczenia kredytu studenckiego mają studenci o dochodach na osobę w rodzinie w wysokości nie przekraczającej 600 zł.

Reasumując, jesteś z terenów wiejskich i Twój dochód na osobę w rodzinie jest niski? Pamiętaj o bezprowizyjnym poręczeniu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Mam 35/45/55 lat, czy mogę ubiegać się o Preferencyjny Kredyt Studencki? Tak, o ile…

Tytułowe pytanie jest często zadawane przez ludzi, którzy mają więcej niż 25 lat. Zatem odpowiedzmy raz, ale za to dobrze, kto może ubiegać się o kredyt studencki?

Z samej nazwy wynika, że studenci – jednak tutaj zaczynają się problemy. Zgodnie z art. 6 ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich, pożyczki i kredyty studenckie mogą otrzymać studenci, którzy są obywatelami polskimi, (z zastrzeżeniem określonych ust. 3 cudzoziemców) i rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia. Zatem najważniejszym kryterium jest to, aby osoba ubiegająca się o kredyt studencki miała w momencie rozpoczęcia studiów co najwyżej 24 lata.

Co jednak, gdy ktoś rozpocznie takie studia, a potem z różnych przyczyn je przerwie, a po kilku latach stwierdzi, że chce jednak studiować. Przekroczony został już próg 25 lat. Czy taka osoba może ubiegać się o kredyt studencki? Należy odpowiedzieć twierdząco. Ustawa stanowi bowiem, że pierwsze studia muszą być rozpoczęte przed 25 rokiem życia, nie mówi natomiast o górnej granicy przystąpienia do kolejnych. Dlatego o taki kredyt mogą z powodzeniem ubiegać się osoby, które postanawiają po raz kolejny rozpocząć przygodę ze studiowaniem. Trzeba zaznaczyć, że warunkiem jest to, by takie osoby nie wzięły kredytu studenckiego podczas pierwszych studiów, gdyż kredyt studencki jest przyznawany jednorazowo, co wynika z § 2.3) 1. rozporządzenia Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich: „Student lub doktorant, zwany dalej „studentem”, może otrzymać jedną pożyczkę studencką, zwaną dalej „pożyczką”, albo jeden kredyt studencki, zwany dalej „kredytem”.

Do rozważenia pozostaje jeszcze przypadek, kiedy student rozpoczyna drugie studia po zakończeniu pierwszych i postanawia ubiegać się o kredyt studencki. Taka możliwość jest dopuszczalna. Muszą być jednak spełnione kumulatywnie warunki określone w powyższym rozporządzeniu i ustawie. Czyli taki student musi rozpocząć pierwsze studia przed 25 rokiem życia skończyć je, nie wziąwszy w tym okresie kredytu studenckiego. Taki wniosek składa dopiero na kolejnych studiach.

Reasumując, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1026), pożyczki i kredyty studenckie mogą otrzymać studenci, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o kredyt studiowała wcześniej, ale przerwała te studia, brana jest pod uwagę data rozpoczęcia tych pierwszych studiów (na podstawie zaświadczenia potwierdzającego fakt rozpoczęcia studiów w innej uczelni).

Możesz mieć zatem i 100 lat pod warunkiem, że udokumentujesz, iż 75-80 lat temu byłeś studentem.

Dochód uprawniający do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2013/2014

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r.
Pozycja 64
KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającej studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2013/2014
Na podstawie § 5 ust. 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 560 i Nr 241, poz. 1619, z 2011 r. Nr 225, poz. 1352, z 2012 r. poz. 910 oraz z 2013 r. poz. 1168) ustalam, że maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2013/2014 wynosi 2300 zł.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: L. Kolarska-Bobińska

PKO BP udzielił najwięcej kredytów studenckich

Jak wynika ze statystyk, w roku akademickim 2010/2011 liderem pod względem udzielonych preferencyjnych kredytów studenckich liderem został PKO Bank Polski. Jego udział w udzielonych kredytach to prawie 81%. Spośród ponad 19 tys. podań, które wpłynęły o kredyt studencki,które wpłynęły do PKO aż 91% spełniało wymogi, co pozwoliło na podpisanie umów z 14 tys. klientów ubiegających się o kredyt.

Read more

Kolejny raz pojawia się problem z przymusowym zakładaniem kont bankowych!

Czy PKO BP zmusza studentów ubiegających się o Preferencyjny Kredyt Studencki do zakładania konta bankowego u siebie? Weekendowa „Gazeta Wyborcza” po raz kolejny odświeża tego zbutwiałego kotleta…

Read more

Gazeta Wyborcza: „Koniec zysków z kredytu studenckiego”

Dzisiaj mija termin składania wniosków o preferencyjny kredyt studencki. Jednak nie o tym będę pisał. Otóż ze zdumieniem przeczytałem artykuł w Gazecie Wyborczej pt. „Koniec zysków z kredytu studenckiego”. „Dziennikarz” donosi, że coraz mniej opłaca się inwestować pieniądze uzyskane z kredytu. Szok! W tekście czytam też, że najczęściej na kredyt decydowali się studenci zarządzania. Widocznie „dziennikarz” nie dotarł nawet do oficjalnych statystyk…

Read more

Więcej wniosków o kredyt studencki? 15 listopada tuż, tuż…

Dziennik Gazeta Prawna informuje o zwiększonym zainteresowaniu kredytem studenckim. Przed rokiem studenci złożyli 23 tysiące wniosków, a w tym roku ma być lepiej… czy na pewno?

Read more

Próg dochodowy na osobę w rodzinie – OFICJALNE DANE

7 grudnia 2010 roku Komisja do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich ustaliła maksymalną wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającą studenta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2010/2011. 10 grudnia 2010 roku kwotę tą oficjalnie potwierdziło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Read more