Preferencyjny Kredyt Studencki 2009/2010 – bez zmian

W tym roku nie będzie korzystnych dla studentów zmian w systemie tzw. kredytów studenckich. Ministerstwo Nauki nadal nie ma gotowego projektu rozporządzenia w tej sprawie.

Jeszcze w maju resort nauki zapowiadał zmiany w systemie kredytów studenckich. Jednak kończy się sierpień i nadal nie ma projektu rozporządzenia w tej sprawie. Obecnie gotowa jest tylko koncepcja zmian w pożyczkach dla żaków. – Przewidujemy, że zmiany wejdą w życie w roku akademickim 2010/2011. Może część uda się wprowadzić wcześniej na drodze zmiany rozporządzenia – mówi Bartosz Loba, rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Jak mówi, to czy i kiedy uda się wprowadzić choćby część nowych rozwiązań, zależy od stanowiska Parlamentu Studentów. – Jutro odbędzie się spotkanie przedstawicieli studentów z ministerstwem – mówi Bartłomiej Banaszak, przewodniczący Parlamentu Studentów RP. Z przekazanych studentom dokumentów wynika, że zmieni się przede wszystkim system poręczeń dla takich pożyczek. Obecnie zdarza się, że student nie dostaje pomocy z powodu braku poręczycieli. Ministerstwo chce więc, aby BGK częściej poręczał kredyty udzielone osobom o niższych dochodach. Studenci woleliby jednak specjalny fundusz poręczeniowy.

Read more

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Kredyt Studencki

Próg w roku akademickim 2008/09 wynosi 2’500 zł Poleć znajomemu
KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta lub doktoranta do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu studenckiego w roku akademickim 2008/2009

Na podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich (Dz. U. Nr 186, poz. 1371, z późn. zm.), maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta lub doktoranta do ubiegania się w roku akademickim 2008/2009 o pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu studenckiego wynosi 2.500 zł.

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Kredyt Studencki

Sondujemy wszelkie możliwości kolejnych ułatwień w przyznawaniu kredytów studenckich. Sprawdzimy szanse na uproszczenie procedury oceny zdolności kredytowej, dokumentowania odpowiedniego statusu majątkowego czy też poręczania kredytów przez rodziców – mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
W ubiegłym roku akademickim z powodu braku odpowiedniego zabezpieczenia kredytu nie otrzymało 2,2 tys. studentów, czyli 10 proc. wszystkich ubiegających się o taką pomoc. Z poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego skorzystało 2,8 tys. studentów. Mogą się o nie starać osoby, które samodzielnie nie są w stanie spełnić wymogów banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu i spełniają dodatkowe kryterium dochodowe. Natomiast ponad 400 kredytobiorcom pochodzącym z obszarów wiejskich poręczeń udzieliła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ks-gp

Transza wynosi tylko 600 zł, transza 400 zł znika

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich (Dz. U. Nr 186, poz. 1371 oraz z 2007 r. Nr 159, poz. 1122) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wysokość miesięcznej raty pożyczki lub kredytu, w tym raty kredytu poręczanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, w roku akademickim 2008/2009 wynosi 600 zł.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

KOMENTARZ :
Zatem nie ma możliwości wyboru transzy 400 zł 🙁
Nie znam przyczyn takiego stanu rzeczy, przypuszczam jednak, że transza ta nie była popularna wśród pobierających Kredyt Studencki, a i banki miały z tym problemy. Większa papierkowa robota – różnicowanie wyliczeń w stos. do osób poręczających itp. Dziwi mnie tylko jedno… Dlaczego transza KS stoi w miejscu, 600 zł miesięcznie to naprawdę śmieszne pieniądze. Weźmy pod uwagę chociażby koszt wynajmu mieszkania/pokoju. Pozostaje jedynie napisać: może za rok Studenci dostaną podwyżkę 😉

Spłata kredytu studenckiego po roku!

Na Forum karasha napisała:
Zacznę od tego, że chyba mnie w PKO oszukali ponieważ gdy brałam kredyt mówiono na okrągło o 2 latach przerwy po studiach a tutaj – o zgrozo – w umowie znalazlam informację, że zobowiązana jestem do spłacania go po roku. Kredyt brałam w 2006 roku (w sumie to na rok 2005/2006 ale umowa podpisywana była w lutym 2006 i dostałam spłate za poprzednie miesiące). Dziś w banku poinformowano mnie, ze 2 lata przerwy wprowadzono dopiero niedawno ale żadnych konkretów nie podali.

W pierwszym odruchu stwierdziłem, że coś jest nie tak, przecież 2 letni okres karencji obowiązuje od 2004 roku. Jednak w ustawie napisane jest „nie później” a nie „co najmniej” dwa lata po ukończeniu studiów!

Jeżeli pobierasz Kredyt Studencki- sprawdź swoją umowę! W razie niekorzystnej sytuacji udaj się do banku w celu zmiany terminu na 2 lata.
Jeżeli dopiero ubiegasz się o Kredyt Studencki – dopytaj o tą kwestię w banku przed podpisaniem umowy!

BZ WBK i KREDYT BANK wycofały się z Preferencyjnego Kredytu Studenckiego

Od obecnego roku akademickiego 2008/2009 dwa banki: BZ WBK oraz Kredyt Bank wycofują się z udzielania Preferencyjnego Kredytu Studenckiego.

O ile Kredyt Bank nie cieszył się zbyt dobrą opinią Studentów (wystarczy poczytać forum), to BZ WBK był dość mocno chwalony przez osoby, które nie miały większych problemów z poręczeniem Preferencyjnego Kredytu Studenckiego. BZ WBK jako jedyny bank nie miał podpisanej umowy z BGK na poręczenia udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

p.s.
W serwisie muszę dokonać aktualizacji treści, zatem jeżeli gdzieś zauważysz informacje nt. Kredyt Banku lub BZ WBK – pamiętaj, że te banki od obecnego roku akademickiego 2008/2009 nie udzielają już Preferencyjnych Kredytów Studenckich.

BGK sprawdzi warunki przyznawania kredytu studenckiego

Maksymalna wysokość oprocentowania kredytów studenckich nie będzie mogła przekroczyć 1,20 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego.

Wynika to z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. Nr 87 poz. 583).

Zgodnie z aktem BGK będzie mógł zaproponować zawarcie umowy kredytowej tylko tym bankom, które posiadają rozbudowaną sieć oddziałów.

Zawierając odpowiednie porozumienia z bankami, BGK w szczególności weźmie pod uwagę warunki dotyczące oprocentowani kredytu, wysokość prowizji, a także lokalizację i liczbę oddziałów danego banku.

Przed podjęciem decyzji o wyborze banku, BGK musi każdorazowo zwrócić się o opinię do Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Akt, opublikowany 18 maja 2007 r., wejdzie w życie 2 czerwca 2007 r.

Zastąpi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 1998 r. (Dz. U. Nr 126 poz. 834).