ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 12 lipca 2016 r.
Poz. 1013
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 5 lipca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania
oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1026 i 1198 oraz z 2016 r. poz. 615) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad,
trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1)
wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu:
„§ 1b. 1. O pożyczkę lub kredyt może ubiegać się student albo doktorant, albo osoba ubiegająca się o przyjęcie
na studia albo studia doktoranckie.
2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie może otrzymać pożyczkę lub kredyt po
uzyskaniu statusu studenta albo doktoranta.”;
2) w § 3:
a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:
„1. Wniosek o udzielenie pożyczki lub kredytu składa się w postaci papierowej na formularzu ustalonym
przez bank.
2. Wniosek o udzielenie pożyczki lub kredytu zawiera następujące dane oraz informacje dotyczące studenta
albo osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie:
1) dane osobowe:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) numer PESEL, a w przypadku jego braku – serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz
nazwę państwa, które wydało ten dokument,
c) datę i miejsce urodzenia,
d) adres zamieszkania;
2) dane dotyczące studiów:
a) nazwę i adres uczelni albo jednostki naukowej,
b) poziom kształcenia,
c) kierunek studiów, a w przypadku studiów doktoranckich – dziedzinę nauki lub sztuki oraz dyscyplinę
naukową lub artystyczną,

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1013
d) formę studiów albo studiów doktoranckich,
e) przewidywany termin ukończenia studiów albo studiów doktoranckich;
3) informację o innych kontynuowanych studiach lub studiach doktoranckich;
4) informację o dotychczas ukończonych studiach lub studiach doktoranckich;
5) dane wymagane przez bank dla celów oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu;
6) wskazanie wnioskowanej wysokości miesięcznej raty pożyczki lub kredytu spośród określonych w § 20.
3. Do wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu dołącza się:
1) zaświadczenie uczelni albo jednostki naukowej potwierdzające, że ubiegający się o przyznanie pożyczki
lub kredytu jest studentem, zwane dalej „zaświadczeniem o odbywaniu studiów” – w przypadku studenta;
2) dokument potwierdzający przyjęcie na studia albo studia doktoranckie albo dokument potwierdzający
udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na
studia albo studia doktoranckie;
3) dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
4) dokumenty potwierdzające prawo do ubiegania się o pożyczkę lub kredyt przez obcokrajowców, o których
mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie niezwłocznie po uzyskaniu statusu
studenta doręcza bankowi, w którym złożyła wniosek o udzielenie pożyczki lub kredytu, zaświadczenie o odbywaniu
studiów.”;
3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. Przepisy § 3 ust. 4 i 6 oraz § 4–6 stosuje się odpowiednio do osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia
albo studia doktoranckie.”;
4) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wniosek o udzielenie pożyczki lub kredytu składa się w okresie od dnia 15 lipca do dnia 20 października.”;
5) w § 5 ust. 8–10 otrzymują brzmienie:
„8. Bank, w terminie do dnia 31 października, przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego dane dotyczące
studentów ubiegających się o przyznanie kredytu, w tym dane o wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta.
Zakres i formę informacji oraz tryb jej przekazywania określa umowa, o której mowa w § 4 ust. 2.
9. Bank Gospodarstwa Krajowego, w terminie do dnia 10 listopada, przedstawia ministrowi właściwemu do
spraw szkolnictwa wyższego zbiorczą informację o liczbie przyjętych wniosków o udzielenie pożyczki lub kredytu,
w podziale według wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, oraz zawiadamia banki o przypadkach złożenia
wniosku o udzielenie kredytu w więcej niż jednym banku.
10. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, niezwłocznie po uzyskaniu informacji, o której mowa
w ust. 9, określa maksymalną wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymania
pożyczki lub kredytu w następnym roku akademickim i zamieszcza informację o tej wysokości na stronie internetowej
obsługującego go urzędu.”;
6) § 6 i § 7 otrzymują brzmienie:
„§ 6. 1. Bank, w terminie do dnia 20 listopada, na podstawie danych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 5, dokonuje
oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu dla wysokości miesięcznej raty, o której mowa w § 3 ust. 2
pkt 6, a w przypadku gdy ocena ta jest negatywna – dla pozostałych wysokości miesięcznej raty określonych w § 20,
niższych niż wysokość miesięcznej raty, dla której ocena jest negatywna, i informuje studenta o wyniku tej oceny.
2. W przypadku gdy ocena zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu dla wysokości miesięcznej raty, o której
mowa w § 3 ust. 2 pkt 6, jest negatywna, student, w terminie do dnia 25 listopada, informuje bank o wybranej wysokości
miesięcznej raty pożyczki lub kredytu spośród wysokości, dla których ocena, o której mowa w ust. 1, jest pozytywna.

3. W przypadku gdy ocena, o której mowa w ust. 1, jest negatywna dla wszystkich wysokości miesięcznych rat,
dla których została dokonana, student może, w terminie do dnia 30 listopada, złożyć wniosek o udzielenie kredytu –
wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 3 – w innym banku.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, student dołącza zaświadczenie banku, który dokonał negatywnej oceny
zabezpieczenia spłaty kredytu, potwierdzające, że wniosek o udzielenie kredytu został złożony w terminie do dnia
20 października.

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1013
5. Bank, o którym mowa w ust. 3, w terminie do dnia 10 grudnia, przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego
dane studentów, którzy złożyli w tym banku wnioski o udzielenie kredytu.
6. Szczegółową treść zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4, a także zakres i formę informacji, o której mowa
w ust. 5, oraz tryb jej przekazywania określa umowa, o której mowa w § 4 ust. 2.
§ 7. 1. Umowy pożyczki i umowy kredytu zawiera się do dnia 31 grudnia.
2. Bank odmawia zawarcia umowy pożyczki lub umowy kredytu, jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie
studenta jest większa niż maksymalna wysokość miesięcznego dochodu uprawniająca do otrzymania pożyczki lub
kredytu w danym roku akademickim, określona zgodnie z § 5 ust. 10.
3. W umowie pożyczki lub w umowie kredytu bank określa w szczególności:
1) wysokość miesięcznej raty pożyczki lub kredytu;
2) okres i terminy wypłacania pożyczki lub kredytu;
3) wysokość oprocentowania należnego od studenta, zwanego dalej „kredytobiorcą”;
4) terminy i sposób ustalenia rozpoczęcia spłaty pożyczki lub kredytu;
5) wysokość spłacanych rat należnych od kredytobiorcy.”;
7) w § 9:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w roku akademickim, od którego udzielono pożyczki lub kredytu – począwszy od października, a w przypadku
gdy umowa została zawarta później niż w październiku – od miesiąca, w którym została zawarta
umowa, z wyrównaniem od października;”,
b) uchyla się ust. 3,
c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku wydłużenia okresu, na który udzielono pożyczki lub kredytu, z przyczyn określonych
w § 8 ust. 1 i 2 lub § 10 ust. 5, miesięczne raty pożyczki lub kredytu są wypłacane kredytobiorcy, począwszy od
miesiąca, w którym został zawarty aneks do umowy pożyczki lub umowy kredytu.”;
8) § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20. W roku akademickim 2016/2017 wysokość miesięcznej raty pożyczki lub kredytu, w tym kredytu porę-
czanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wynosi:
1) 600 zł – rata podstawowa;
2) 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona;
3) 400 zł – rata obniżona.”;
9) uchyla się § 21;
10) dodaje się § 21a w brzmieniu:
„§ 21a. 1. Kredytobiorca może złożyć w banku, z którym zawarł umowę pożyczki lub umowę kredytu, wniosek
o zmianę wysokości miesięcznej raty pożyczki lub kredytu.
2. Kredytobiorca, który ubiega się o podwyższenie miesięcznej raty pożyczki lub kredytu, we wniosku, o któ-
rym mowa w ust. 1, podaje dane wymagane przez bank dla celów oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu.
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające te dane.
3. Bank może odmówić zawarcia aneksu do umowy pożyczki lub umowy kredytu, jeżeli ocena zabezpieczenia
spłaty pożyczki lub kredytu dokonana dla wnioskowanej wysokości miesięcznej raty pożyczki lub kredytu jest negatywna.

4. Bank dokonuje wypłaty miesięcznych rat pożyczki lub kredytu w zmienionej wysokości, począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym został zawarty aneks do umowy pożyczki lub umowy kredytu.”.
§ 2. W roku akademickim 2016/2017 maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta
uprawniająca do otrzymania pożyczki lub kredytu wynosi 2500 zł.
§ 3. W roku 2016 wnioski o udzielenie pożyczki studenckiej lub kredytu studenckiego składa się w okresie od dnia
15 sierpnia do dnia 31 października.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2016 r.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin

Informacja na temat liczby udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2015/2016 według stanu na dzień 31 marca 2016 roku

Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. poz. 175) banki kredytujące są zobowiązane do przedstawiania ministrowi do dnia 30 kwietnia każdego roku informacji dotyczącej liczby udzielonych i umorzonych kredytów studenckich w danym roku akademickim.

Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w ciągu siedemnastu lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich banki udzieliły kredytu blisko 391 tysiącom studentów.

Podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2015/2016 banki zebrały 5.320 wniosków kredytowych, z których 5.128, czyli 96,4%, spełniało kryterium pierwszeństwa wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. wskazywało na dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 2.500 zł.

Do dnia 31 marca 2016 r. banki zawarły ze studentami i doktorantami 3.869 umów kredytowych (75,4% w stosunku do liczby studentów spełniających kryterium dochodu).

Według danych zebranych przez banki, 984 wnioskodawców nie zgłosiło się w celu podpisania umowy lub nie podpisało jej z innych powodów (np. nagła poprawa sytuacji materialnej, podjęcie pracy, rezygnacja ze studiów, niesolidność przy spłacaniu innych kredytów), zaś 275 wnioskujących
o kredyt nie przedstawiło bankowi odpowiedniego zabezpieczenia spłaty.

Liczba kredytów objętych 70% lub 100% poręczeniem udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w roku akademickim 2015/2016 wyniosła 1.200 (31% udzielonych kredytów). Dodatkowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa objęła 80% lub 100% poręczeniem 54 umowy kredytowe studentom pochodzącym z obszarów wiejskich.

Najczęściej wybieranym przez studentów bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym umowę o kredyt podpisało 78,8% studentów. Bank PEKAO S.A. udzielił 17,0% nowych kredytów, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. – 2,6%, zaś SGB-Bank S.A. – 1,6%.

Z umorzeń części lub całości kredytu od początku funkcjonowania systemu do dnia 31 grudnia 2015 r. skorzystało 17,9 tys. kredytobiorców, głównie z częściowego umorzenia z tytułu znalezienia się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni.

Spośród wszystkich udzielonych w latach 1998–2016 kredytów studenckich, w całości spłaconych zostało ok. 265 tysięcy. Obecnie z systemu korzysta blisko 126 tysiąca osób, z czego w trakcie karencji lub spłaty jest ok. 94 tysiące. Oznacza to, iż kredyt studencki jest obecnie wypłacany ok. 2,3% studentów i doktorantów.

Informacja w sprawie liczby udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2014/2015 według stanu na dzień 31 marca 2015 r.

Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. poz. 175) banki kredytujące są zobowiązane do przedstawiania ministrowi do dnia 30 kwietnia każdego roku informacji dotyczącej liczby udzielonych i umorzonych kredytów studenckich w danym roku akademickim.

Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w ciągu szesnastu lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich banki udzieliły kredytu blisko 387 tysiącom studentów.

Podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2014/2015 banki zebrały 7 469 wniosków kredytowych, z których 7 275, czyli 97,4%, spełniało kryterium pierwszeństwa wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. wskazywało na dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 2 500 zł.
Do dnia 31 marca 2015 r. banki zawarły ze studentami i doktorantami 5 503 umowy kredytowe (75,6% w stosunku do liczby studentów spełniających kryterium dochodu).

Według danych zebranych przez banki, 1 154 wnioskodawców nie zgłosiło się w celu podpisania umowy lub nie podpisało jej z innych powodów (np. nagła poprawa sytuacji materialnej, podjęcie pracy, rezygnacja ze studiów, niesolidność przy spłacaniu innych kredytów), zaś 618 wnioskujących o kredyt nie przedstawiło bankowi odpowiedniego zabezpieczenia spłaty.

W efekcie poszerzenia rządowego programu poręczeń udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego liczba kredytów objętych 70% lub 100% poręczeniem w roku akademickim 2014/2015 wyniosła 1 817, zaś odsetek poręczonych kredytów wyniósł 33,0%. Dodatkowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzieliła 67 poręczeń kredytobiorcom pochodzącym z obszarów wiejskich.

Najczęściej wybieranym przez studentów bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym umowę o kredyt podpisało 76,4% studentów. Bank PEKAO S.A. udzielił 18,9% nowych kredytów, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. – 2,9%, zaś SGB-Bank S.A. – 1,8%.

Z umorzeń części lub całości kredytu od początku funkcjonowania systemu do dnia 31 grudnia 2014 r. skorzystało 17,3 tys. kredytobiorców, głównie z częściowego umorzenia z tytułu znalezienia się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni.

Spośród wszystkich udzielonych w latach 1998–2015 kredytów studenckich, w całości spłaconych zostało ok. 253 tysięcy. Obecnie z systemu korzysta ok. 134 tysiąca osób, z czego w trakcie karencji lub spłaty jest ok. 83 tysiące. Oznacza to, iż kredyt studencki jest obecnie wypłacany ok. 3,5% studentów i doktorantów.

Źródło: nauka.gov.pl

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej „pożyczkami studenckimi” i „kredytami studenckimi”, na zasadach określonych w ustawie, mają studenci i doktoranci uczelni, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, zwani dalej „studentami”.

 1. Pożyczki studenckie udzielane są ze środków Funduszu, o którym mowa w art. 2.
 2. Kredyty studenckie udzielane są przez banki.

Art. 2. Tworzy się Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich, zwany dalej „Funduszem”, który ulokowany jest w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Art. 3. 1. Przychodami Funduszu są:

1)  dotacje z budżetu państwa określane corocznie w ustawie budżetowej,

2)  odsetki od lokat środków Funduszu w bankach,

3)  wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546),

4)  spłaty rat udzielonych pożyczek studenckich wraz z odsetkami,

5)  spadki, zapisy i darowizny,

6)  środki uzyskane w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej,

7)  inne dochody.

 1. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w jednym banku lub grupie banków powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% środków Funduszu nie zaangażowanych w pożyczki.
 2. Suma środków zaangażowanych w jednostki uczestnictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w jednym funduszu inwestycyjnym lub w kilku funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez to samo towarzystwo, nie może przekroczyć 15 % środków Funduszu niezaangażowanych w pożyczki.

Art. 4. środki Funduszu przeznacza się na:

1)  udzielanie pożyczek studenckich,

2)  spłatę, zgodnie z przepisami ustawy, części należnej kwoty odsetek od kredytów pobranych przez studentów,

3)  pokrywanie skutków finansowych umorzeń spłaty kredytów studenckich,

4)  nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,

5)  pokrywanie kosztów egzekucji roszczeń wynikających z nie spłaconych pożyczek studenckich,

6)  pokrywanie kosztów realizacji zadań wymienionych w pkt 1-5, ponoszonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Art. 5. 1. Wykorzystanie środków Funduszu na cele, o których mowa w art. 4 pkt 2 i 3, dotyczy kredytów studenckich udzielanych przez banki, które podpiszą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu.

 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, zasady zawierania umów, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego udzielania kredytów.

Art. 6. 1. Pożyczki studenckie i kredyty studenckie mogą otrzymać studenci, którzy są obywatelami polskimi, z zastrzeżeniem ust. 3, i rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia.

 1. Pierwszeństwo w otrzymaniu pożyczki studenckiej lub kredytu studenckiego mają studenci o niskich dochodach na osobę w rodzinie.
 2. Warunku posiadania obywatelstwa polskiego nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy lub umowy międzynarodowe stanowią inaczej, a także wobec:

1)  cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;

2)  cudzoziemców posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

3)  cudzoziemców korzystających z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4)  pracowników migrujących, będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członków ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5)  cudzoziemców, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;

6)  cudzoziemców, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.);

7)  cudzoziemców, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8)  obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członków ich rodzin, posiadających prawo stałego pobytu.

Art. 7. 1. Kwota kredytu studenckiego lub udzielonej pożyczki studenckiej nie może przekroczyć w ciągu jednego roku studiów 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonano ustalenia wysokości kredytów studenckich i pożyczek studenckich, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2.

 1. Pożyczki studenckie i kredyty studenckie udzielane są na okres nie dłuższy niż okres studiów, przy czym okres ten nie może przekroczyć łącznie 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 2a.

2a.  Pożyczki studenckie i kredyty studenckie są udzielane także na okres studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż 4 lata.

 1. Pożyczki studenckie i kredyty studenckie wypłacane są w ratach miesięcznych nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku, z wyłączeniem okresów urlopów udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Art. 8. 1. Spłata należnych odsetek, o których mowa w art. 4 pkt 2, obejmuje:

1)  całą kwotę odsetek należnych w okresie studiów, w tym również studiów doktoranckich, oraz w okresie ustalonym zgodnie z art. 9 ust. 1,

2)  kwotę odsetek stanowiącą różnicę między kwotą odsetek wyliczoną przy zastosowaniu stopy procentowej określonej w umowie a kwotą odsetek spłaconych bankom przez kredytobiorców po okresie, o którym mowa w pkt 1.

 1. Odsetki należne od kredytów studenckich pokrywane są z Funduszu w okresie odbywania przez kredytobiorcę służby wojskowej.
 2. Wysokość odsetek spłacanych przez kredytobiorcę od zaciągniętego kredytu studenckiego wynosi nie mniej niż połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego.
 3. Stopę oprocentowania kredytów studenckich określa umowa, o której mowa w art. 5.
 4. Stopa oprocentowania pożyczki studenckiej wynosi nie mniej niż połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego.
 5. Odsetki od udzielonej pożyczki studenckiej płacone są przez pożyczkobiorcę od momentu rozpoczęcia spłaty pożyczki, z wyjątkiem okresu odbywania przez pożyczkobiorcę służby wojskowej.

Art. 9. 1.  Spłata kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej przez kredytobiorcę lub pożyczkobiorcę rozpoczyna się nie później niż po upływie 2 lat od zakończenia studiów, w tym również studiów doktoranckich, i trwa nie krócej niż dwukrotność okresu, na jaki zostały udzielone, chyba że kredytobiorca lub pożyczkobiorca wnioskuje o krótszy termin spłaty.

 1. Wysokość raty spłat kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej nie może przekroczyć 20% miesięcznego dochodu pożyczkobiorcy lub kredytobiorcy.
 2. Szczegółowe warunki spłaty kredytu studenckiego określa umowa, o której mowa w art. 5.

Art. 10. 1. Pożyczki studenckie i kredyty studenckie mogą być częściowo lub w całości umorzone.

 1. Podstawą umorzenia pożyczek studenckich i kredytów studenckich są w szczególności:

1)  trudna sytuacja życiowa pożyczkobiorcy lub kredytobiorcy,

2)  trwała utrata zdolności do spłaty zobowiązań,

3)  brak prawnych możliwości dochodzenia roszczeń,

4)  dobre wyniki ukończenia studiów,

5)  śmierć kredytobiorcy.

Art. 11. 1.  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego powołuje Komisję do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich, zwaną dalej „Komisją”.

 1. W skład Komisji wchodzą:

1)  (dwaj przedstawiciele ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego,

2)  dwaj przedstawiciele ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

2a)  przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

3)  rektor szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej powołany spośród kandydatów zgłoszonych przez rektorów szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych,

3a)  kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, o której mowa w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, innej niż jednostka organizacyjna szkoły wyższej, powołany spośród kandydatów zgłoszonych przez kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie, innych niż jednostki organizacyjne szkoły wyższej,

4)  czterej przedstawiciele studentów powołani spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnopolskie porozumienie samorządów studenckich lub ogólnopolskie organizacje studenckie.

 1. Tryb pracy Komisji określa uchwalony przez nią regulamin. Regulamin zatwierdza minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w drodze zarządzenia.

Art. 12. 1. Do zadań Komisji należy analizowanie i opiniowanie w szczególności:

1)  wysokości oprocentowania pożyczek studenckich oraz wysokości odsetek od kredytów studenckich spłacanych przez studentów,

2)  projektu rocznego planu finansowego Funduszu,

3)  szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania i spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich,

4)  zasad zawierania umów, o których mowa w art. 5,

5)  sytuacji materialnej i socjalno-bytowej studentów i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego wniosków i propozycji działań zmierzających do jej poprawy.

 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego zapewnia obsługę administracyjną oraz środki finansowe niezbędne dla funkcjonowania Komisji.

Art. 13. 1.  Fundusz działa na podstawie rocznego planu finansowego, wyodrębnionego w planie finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego, ustalonego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

1a.  Projekt planu finansowego Funduszu podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550).

 1. Roczny plan finansowy zawiera w szczególności:

1)  podział środków na fundusz obsługi odsetek, z którego dokonywane będą wypłaty zgodnie z art. 4 pkt2, fundusz rezerwowy, z którego dokonywane będą wypłaty umorzeń spłaty kredytów studenckich zgodnie z art. 4 pkt 3, oraz fundusz pożyczek, z którego dokonywane będą wypłaty zgodnie z art. 4 pkt1,

2)  wysokość kosztów, o których mowa w art. 4 pkt 6.

 1. Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat.

Art. 14.  1. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, nie później niż do dnia 31 maja, sprawozdanie z działalności oraz wyników Funduszu, obejmujące także bilans i rachunek wyników za poprzedni rok obrotowy, wraz z wnioskami co do wysokości dotacji budżetowej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1.

 1. Sprawozdanie z działalności oraz wyników Funduszu zatwierdza minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Komisji.

Art. 15. 1.  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)  szczegółowe zasady, tryb i kryteria udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich,

2)  wysokość kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej w danym roku akademickim,

3)  warunki i tryb rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich,

4)  wysokość oprocentowania pożyczki i kredytu spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.

 1. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględni w szczególności:

1)  okres, na jaki może być udzielony kredyt studencki lub pożyczka studencka, nie dłuższy niż 6 lat, a w przypadku studentów studiów doktoranckich nie dłuższy niż łącznie 10 lat,

2)  wypłacanie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej w ratach miesięcznych przez 10 miesięcy w roku,

3)  rozpoczęcie spłaty kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej nie później niż 2 lata od daty ukończenia studiów,

4)  minimalną liczbę rat spłaty nie mniejszą niż dwukrotność otrzymanych rat kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej,

5)  wysokość raty spłat kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej, która nie może przekroczyć 20% miesięcznego dochodu pożyczkobiorcy lub kredytobiorcy,

6)  podstawy umarzania całości lub części kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej za ukończenie studiów z dobrym wynikiem, a także wynikające z trudnej sytuacji życiowej absolwenta, z trwałej niezdolności do pracy lub braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń.

7)  warunki i tryb zawieszania spłaty pożyczki studenckiej i kredytu studenckiego,

8)  wzory zaświadczeń szkół wyższych, a w przypadku studiów doktoranckich szkół wyższych lub innych jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie, potwierdzające, że osoba ubiegająca się o pożyczkę studencką lub kredyt studencki jest studentem.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Dz. U. z 2010 r. Nr 87 poz. 560

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania  oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady, tryb i kryteria udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, wysokość kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunki i tryb rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokość oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.

§ 2. 1. Student lub doktorant, zwany dalej „studentem”, może otrzymać jedną pożyczkę studencką, zwaną dalej „pożyczką”, albo jeden kredyt studencki, zwany dalej „kredytem”.

2. Student może otrzymać pożyczkę lub kredyt na okres studiów obejmujący okresy studiów w poszczególnych uczelniach lub na poszczególnych kierunkach, a w przypadku studiów doktoranckich – okresy studiów w zakresie poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki oraz dyscyplin naukowych lub artystycznych, z wyłączeniem:

1) kolejnych studiów, po złożeniu egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich;

2) kolejnych studiów pierwszego stopnia, po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie kształcenia;

3) kolejnych studiów drugiego stopnia, po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie kształcenia;

4) kolejnych studiów doktoranckich, po ukończeniu studiów na tym poziomie kształcenia;

5) udzielonych urlopów od zajęć w uczelni.

3. Wyłączeń, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się, jeżeli student nie korzystał z pożyczki lub kredytu na studiach poprzedzających studia wymienione w ust. 2 pkt 1–4.

§ 3. 1. Student ubiegający się o udzielenie pożyczki lub kredytu składa wniosek na formularzu ustalonym przez bank.

2. Wniosek o udzielenie pożyczki lub kredytu zawiera:

1) dane osobowe studenta:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku jego braku – serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) datę i miejsce urodzenia,

d) adres zamieszkania;

2) danedotyczące studiów:

a) nazwę i adres uczelni,

b) poziom kształcenia,

c) kierunek studiów, a w przypadku studiów doktoranckich – dziedzinę nauki lub sztuki oraz dyscyplinę naukową lub artystyczną,

d) formę studiów;

3) dane wymagane przez bank dla celów oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu.

3. Do wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu dołącza się:

1) zaświadczenie uczelni potwierdzające, że ubiegający się o przyznanie pożyczki lub kredytu jest studentem, a w przypadku studiów doktoranckich – doktorantem, zwane dalej „zaświadczeniem o odbywaniu studiów”;

2) dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w ust. 2 pkt 3;

3) dokumentypotwierdzające prawo do ubiegania się o pożyczkę lub kredyt przez obcokrajowców, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich;

4) informacjęo innych kontynuowanych studiach;

5) informacjęo dotychczas ukończonych studiach.

4. W przypadku ubiegania się o pierwszeństwo w otrzymaniu pożyczki lub kredytu, do wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu dołącza się:

1) oświadczenie studenta o aktualnej liczbie członków jego rodziny, o których mowa w § 5 ust. 2;

2) oświadczenies tudenta lub zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego o dochodach studenta i członków jego rodziny podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, zawierające informacje o wysokości:

a) dochodu,

b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,

c) należnego podatku;

3) oświadczenie studenta o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych przez studenta i członków jego rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku;

4) oświadczenie studenta o deklarowanych dochodach studenta i członków jego rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zawierające w szczególności informacje o wysokości:

a) dochodu,

b) należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

c) należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) opłacanego podatku dochodowego,

e) dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

5) oświadczenie studenta o dochodach studenta i członków jego rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

6) oświadczenie studenta lub kopię decyzji organu właściwego w sprawach emerytalno-rentowych określające wysokość emerytury lub renty członka rodziny studenta – w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 7;

7) oświadczenie studenta lub zaświadczenie pracodawcy lub innego podmiotu o wysokości miesięcznego dochodu w bieżącym roku – w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 1.

5. Wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 4, ustala bank.

6. Student jest zobowiązany do udzielania, na żądanie banku, wyjaśnień i informacji mających wpływ na prawo do otrzymania pożyczki lub kredytu.

7. Uczelnia prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń o odbywaniu studiów.

8. Wzór zaświadczenia o odbywaniu studiów wydawanego przez uczelnię:

1) studentom określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) doktorantom określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Wniosek o udzielenie pożyczki wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4, składa się w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w banku przez niego wskazanym.

2. Wniosek o udzielenie kredytu wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4, składa się w oddziale wybranego przez studenta jednego banku, z którym Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, zwanego dalej „Funduszem”.

3. Termin składania wniosków o udzielenie pożyczki lub kredytu upływa z dniem 15 listopada.

§ 5. 1. W przypadku gdy student ubiega się o pierwszeństwo w otrzymaniu pożyczki lub kredytu, do wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu dołącza się informacje o wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku.

2. Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta uwzględnia się dochody osiągane przez:

1) studenta;

2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

3. Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta nie uwzględnia się dochodów osób, o których mowa w ust. 2 pkt 3, jeżeli student spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada stałe źródło dochodów w bieżącym roku;

2) jego miesięczny dochód w bieżącym roku nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu;

3) niezłożył oświadczenia, że pozostaje na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

4. Do dochodów, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się:

1) dochodówtego z rodziców, opiekunów faktycznych lub prawnych, który wyrokiem sądu lub ugodą sądową zobowiązany został do płacenia alimentów na rzecz studenta;

2) kwotalimentów świadczonych na rzecz innych osób.

5. Przez dochody, o których mowa w ust. 2-4, należy rozumieć dochody wymienione w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

6. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, określanego na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych, dochody te sumuje się.

7. W przypadku przejścia na emeryturę, rentę lub utraty stałego źródła dochodu członka rodziny studenta w bieżącym roku, dochód ustala się na podstawie połowy dochodu z ostatniego roku podatkowego i dwukrotności dochodu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu.

8. Bank w terminie do dnia 25 listopada przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego dane dotyczące studentów ubiegających się o przyznanie pożyczki lub kredytu, w tym dane o wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Zakres, tryb i formę informacji określa umowa, o której mowa w § 4 ust. 2.

9. Bank Gospodarstwa Krajowego, niezwłocznie po otrzymaniu danych, o których mowa w ust. 8, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego zbiorczą informację o liczbie przyjętych wniosków o przyznanie pożyczki lub kredytu, w podziale na poszczególne przedziały dochodu na osobę w rodzinie studenta, oraz zawiadamia banki o przypadkach złożenia wniosku o udzielenie kredytu w więcej niż jednym banku.

10. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, na podstawie informacji, o której mowa w ust. 9, ogłasza w dzienniku urzędowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego maksymalną wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającą studenta do otrzymania pożyczki lub kredytu.

§ 6. 1. Bank, w terminie do dnia 15 lutego, dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu na podstawie danych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3.

2. W przypadku gdy ocena zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu jest negatywna, student może w terminie do dnia 28 lutego złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 3, w innym banku.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, student dołącza zaświadczenie potwierdzające, że wniosek o udzielenie pożyczki lub kredytu został złożony pierwotnie w terminie do dnia
15 listopada. Zaświadczenie zawiera pieczęć i numer rozliczeniowy oddziału banku, w którym student pierwotnie złożył wniosek.

4. Bank w terminie do dnia 10 marca przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego dane dotyczące studentów, którzy złożyli wnioski o udzielenie kredytu w innym banku.

5. Szczegółową treść zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, oraz zakres, tryb i formę informacji, o której mowa w ust. 4, określa umowa, o której mowa w § 4 ust. 2.

§ 7. 1. Umowy pożyczki i umowy kredytu zawiera się do dnia 31 marca.

2. Bank odmawia zawarcia umowy, jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie jest większa niż wysokość dochodu ogłoszonego zgodnie z § 5 ust. 10.

3. W umowie pożyczki Bank Gospodarstwa Krajowego, a w umowie kredytu bank kredytujący, określają w szczególności:

1) okres i terminy wypłacania pożyczki lub kredytu;

2) wysokośćoprocentowania należnego od studenta, zwanego dalej „kredytobiorcą”;

3) terminy i sposób ustalenia rozpoczęcia spłaty pożyczki lub kredytu;

4) wysokościspłacanych rat należnych od studenta.

§ 8. 1. Kredytobiorca ma prawo do korzystania z pożyczki lub kredytu na studiach drugiego stopnia, bez konieczności ponownego składania wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu, o ile korzystał z pożyczki lub kredytu na studiach pierwszego stopnia.

2. Kredytobiorca ma prawo do korzystania z pożyczki lub kredytu na studiach doktoranckich, bez konieczności ponownego składania wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu, o ile korzystał z pożyczki lub kredytu w trakcie jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, kredytobiorca jest zobowiązany przedstawić w banku zaświadczenie o odbywaniu studiów oraz dane wymagane przez bank dla celów oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu.

4. W przypadku wydłużenia okresu, na który udzielono pożyczki lub kredytu, z przyczyn innych niż wynikające z ust. 1 i 2, kredytobiorca jest zobowiązany przedstawić w banku dane wymagane przez bank dla celów oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu.

5. Bank może odmówić podpisania aneksu do umowy, jeżeli ocena zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu, o której mowa w ust. 3 i 4, jest negatywna.

§ 9. 1. Pożyczka lub kredyt są wypłacane kredytobiorcy w okresie od października do lipca danego roku akademickiego.

2. Pożyczka lub kredyt są wypłacane przez okres 5 miesięcy, jeżeli w ostatnim roku studiów nauka trwa zgodnie z regulaminem studiów tylko jeden semestr.

3. W przypadku ukończenia studiów przed terminem, wynikającym z regulaminu studiów, raty pożyczki lub kredytu są wypłacane w okresach 5 lub 10 miesięcy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca lub 31 października – odpowiednio do pierwszego z tych terminów, który nastąpi po terminie ukończenia studiów.

5. Miesięczna rata pożyczki lub kredytu jest przekazywana na rachunek bankowy wskazany przez kredytobiorcę.

§ 10. 1. Kredytobiorca jest zobowiązany, do czasu ukończenia studiów, do przedstawiania Bankowi Gospodarstwa Krajowego lub właściwemu bankowi ważnej legitymacji studenckiej, a w przypadku studiów doktoranckich – ważnej legitymacji doktoranta, zwanych dalej „legitymacją”, w terminie do dnia 31 marca oraz do dnia 31 października każdego roku, w celu potwierdzenia statusu studenta lub doktoranta.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli termin przedstawienia legitymacji przypada w okresie urlopu od zajęć w uczelni, a bank został wcześniej powiadomiony o udzielonym urlopie i jego terminie.

3. W przypadku gdy kredytobiorca przebywa poza granicami kraju, dokumentem potwierdzającym status studenta lub doktoranta może być zaświadczenie o odbywaniu studiów.

4. Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia banku o wszelkich zdarzeniach powodujących wydłużenie okresu, na który udzielono pożyczki lub kredytu,
a w szczególności o niezaliczeniu semestru lub roku studiów.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, kredytobiorca może wystąpić do banku z wnioskiem o wydłużenie okresu, na który udzielono pożyczki lub kredytu. Do wniosku kredytobiorca dołącza zaświadczenie o odbywaniu studiów określające nowy termin ukończenia studiów.

6. Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia banku o:

1) udzielonym urlopie od zajęć w uczelni;

2) utracie statusu studenta lub doktoranta;

3) zawieszeniu w prawach studenta lub doktoranta;

4) ukończeniu studiów.

§ 11. 1. Bank zaprzestaje wypłacania kredytu, a Bank Gospodarstwa Krajowego – pożyczki, w przypadku gdy:

1) kredytobiorcanie przedstawił w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 1, ważnej legitymacji, a w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 3 – zaświadczenia o odbywaniu studiów; wznowienie wypłaty może nastąpić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym kredytobiorca przedstawił ważną legitymację albo zaświadczenie o odbywaniu studiów;

2) kredytobiorca korzystał z więcej niż jednej pożyczki lub jednego kredytu;

3) kredytobiorca utracił status studenta lub doktoranta z innego powodu niż ukończenie studiów;

4) kredytobiorca został zawieszony w prawach studenta lub doktoranta na podstawie prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej; wznowienie wypłaty może nastąpić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym złożono zaświadczenie o przywróceniu praw studenta lub doktoranta;

5) kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o zaprzestanie wypłacania pożyczki lub kredytu;

6) upłynął okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – okres 4 lat, na który kredytobiorcy udzielono pożyczki lub kredytu.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, kredytobiorca traci prawo do rat pożyczki lub kredytu przysługujących w okresie od zaprzestania do wznowienia wypłaty.

3. Wypłatę pożyczki lub kredytu zawiesza się na okres udzielonego kredytobiorcy urlopu od zajęć w uczelni.

§ 12. 1. Kapitał pożyczki lub kapitał kredytu kredytobiorca spłaca w równych ratach miesięcznych.

2. Liczba rat spłaty pożyczki lub kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat pożyczki lub kredytu.

3. Liczba rat spłaty pożyczki lub kredytu może być:

1) większa niż określona w ust. 2, jeżeli kredytobiorca udokumentuje, że wysokość spłaty pożyczki lub kredytu przekracza 20 % jego przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa w ust. 4;

2) mniejsza niż określona w ust. 2 – na wniosek kredytobiorcy.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wysokość kolejnych 6 rat kapitałowych miesięcznej spłaty pożyczki lub kredytu, na wniosek kredytobiorcy, zmniejsza się do 20% jego przeciętnego miesięcznego dochodu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

5. Przez dochód, o którym mowa w ust. 4, należy rozumieć dochód określony w § 5 ust. 5.

6. Liczba rat spłaty pożyczki lub kredytu może być, na wniosek kredytobiorcy, zwiększona o liczbę rat przypadających na okres studiów doktoranckich, jeżeli kredytobiorca nie korzystał z pożyczki lub kredytu na studiach doktoranckich.

§ 13. 1. Spłata pożyczki lub kredytu, wraz z należnymi odsetkami, rozpoczyna się po upływie dwóch lat od:

1) terminu ukończenia studiów albo

2) terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia

– w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej.

2. Na wniosek kredytobiorcy może zostać ustalony wcześniejszy niż określony w ust. 1 termin rozpoczęcia spłaty pożyczki lub kredytu. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o rozpoczęcie spłaty pożyczki lub kredytu w okresie studiów, kredytobiorca jest zobowiązany przedstawić wraz z wnioskiem ważną legitymację.

3. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, kredytobiorca rozpoczyna spłatę pożyczki lub kredytu, począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin przedstawienia ważnej legitymacji albo zaświadczenia o odbywaniu studiów.

4. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, właściwy bank wypowiada umowę pożyczki lub kredytu i żąda spłaty pożyczki lub kredytu z dniem upływu terminu wypowiedzenia.

5. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, kredytobiorca rozpoczyna spłatę pożyczki lub kredytu, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym kredytobiorca utracił status studenta lub doktoranta.

6. W przypadku ujawnienia, że kredytobiorca przedstawił nieprawdziwe informacje, na podstawie których podjęto decyzję o udzieleniu pożyczki lub kredytu, o warunkach spłaty, zawieszenia spłaty lub umorzenia pożyczki lub kredytu, Bank Gospodarstwa Krajowego lub właściwy bank może wypowiedzieć umowę pożyczki lub kredytu i z dniem upływu terminu wypowiedzenia żądać ich spłaty wraz z kwotą dopłat do odsetek nienależnie wypłaconych ze środków Funduszu na pokrycie pełnego albo częściowego oprocentowania kredytu.

§ 14. 1. Odsetki od kredytu spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego, począwszy od dnia spłaty pierwszej raty kredytu, przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat kredytu.

2. Odsetki od pożyczki są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego, począwszy od dnia spłaty pierwszej raty pożyczki, przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat pożyczki.

3. Kredytobiorcy, na których ciąży obowiązek spłaty pożyczki lub kredytu, zgodnie z § 13 ust. 3 i 5, spłacają odsetki naliczone od dnia spłaty pierwszej raty pożyczki lub kredytu w wysokości 0,75 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego.

4. Kredytobiorcy, którym wypowiedziano umowę pożyczki lub kredytu, zgodnie z § 13 ust. 4, spłacają odsetki w wysokości odsetek ustawowych, począwszy od dnia upływu terminu wypowiedzenia umowy.

5. Kredytobiorcy, którym wypowiedziano umowę pożyczki lub kredytu, zgodnie z § 13 ust. 6, spłacają pożyczkę lub kredyt wraz z kwotą dopłat do odsetek nienależnie wypłaconych ze środków Funduszu na pokrycie pełnego albo częściowego oprocentowania kredytu, powiększone o odsetki ustawowe naliczone od dnia dokonania nieuzasadnionej wypłaty przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

6. W przypadku niespłacenia w terminie raty pożyczki lub kredytu Bank Gospodarstwa Krajowego lub bank kredytujący nalicza odsetki od zadłużenia przeterminowanego w wysokości odsetek ustawowych. Odsetki te są spłacane przez kredytobiorcę w pełnej wysokości.

7. Do okresów, w których obowiązuje oprocentowanie w wysokości, o której mowa w ust. 1 i 2, wlicza się okres studiów doktoranckich, jeżeli kredytobiorca wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w § 12 ust. 6.

8. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1 i 2, kredytobiorca spłaca odsetki w pełnej wysokości oprocentowania pożyczki lub kredytu, bez dopłat z Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 7. Wysokość oprocentowania określona jest w umowie kredytu.

§ 15. Bank Gospodarstwa Krajowego lub bank kredytujący są zobowiązane do powiadomienia kredytobiorcy o wysokości miesięcznej raty spłaty pożyczki lub kredytu, wynikającej z kwoty wypłaconej pożyczki lub kredytu oraz liczby rat spłaty.

§ 16. 1. Bank zawiesza spłatę kapitału pożyczki lub kredytu wraz z odsetkami na wniosek kredytobiorcy, jeżeli znalazł się on w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym, o którym mowa w § 17 ust. 13, uniemożliwiającym spłatę pożyczki lub kredytu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, kredytobiorca dołącza dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną.

3. Okres zawieszenia spłaty pożyczki lub kredytu wynosi maksymalnie 12 miesięcy w całym okresie trwania spłaty pożyczki lub kredytu. Okresy zawieszenia spłaty sumuje się.

§ 17. 1. Pożyczka lub kredyt są umarzane w 20 % kredytobiorcy, który ukończył studia w grupie 5 % najlepszych absolwentów uczelni lub absolwentów studiów doktoranckich w danym roku akademickim. Umorzeniu podlega pozostała do spłaty na dzień dostarczenia do Banku Gospodarstwa Krajowego lub właściwego banku wniosku, o którym mowa w ust. 2, kwota pożyczki lub kredytu wypłaconego w okresie studiów ukończonych w tej grupie.

2. Umorzenia pożyczki lub kredytu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje odpowiednio Bank Gospodarstwa Krajowego lub właściwy bank, na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni albo inny jednoosobowy organ uczelni.

3. Kredytobiorca składa wniosek o umorzenie pożyczki lub kredytu, o którym mowa w ust. 2, w Banku Gospodarstwa Krajowego lub we właściwym banku, w terminie 30 dni od dnia uzyskania jego potwierdzenia.

4. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala i podaje do wiadomości studentów sposób wyłaniania najlepszych absolwentów uczelni.

5. Rektor, w porozumieniu z organem samorządu doktorantów, ustala i podaje do wiadomości doktorantów sposób wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich.

6. Pożyczka lub kredyt, na wniosek kredytobiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej, mogą być umorzone w całości w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań, jeśli kredytobiorca udokumentuje trwałą niezdolność do pracy i trudną sytuację materialną. Wniosek zawiera oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na gromadzenie i przechowywanie jego danych osobowych, zawartych w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 7.

7. Podstawą umorzenia, o którym mowa w ust. 6, jest orzeczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224).

8. Bank Gospodarstwa Krajowego lub właściwy bank może umorzyć pożyczkę lub kredyt częściowo lub w całości przy braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń lub w przypadku śmierci kredytobiorcy.

9. Spłatę kredytu objętego poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonym na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.) umarza się w przypadku braku prawnych możliwości dochodzenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego roszczeń z tytułu realizowanego poręczenia kredytu. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek Banku Gospodarstwa Krajowego.

10. Umorzeń, o których mowa w ust. 2 i 8, dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego lub właściwy bank, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę umorzenia.

11. Pożyczka lub kredyt, na wniosek kredytobiorcy, mogą być umorzone częściowo
w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy.

12. Umorzeń, o których mowa w ust. 6 i 11, dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

13. Przez trudną sytuację życiową, o której mowa w ust. 6 i 11, rozumie się udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej sytuację kredytobiorcy i członków jego rodziny, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, albo trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku losowego powodującego długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności: choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowanej przez pożar, powódź lub inną katastrofę.

§ 18. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bankom ze środków Funduszu:

1) całąkwotę odsetek od kredytu należnych:

a) w okresie studiów oraz urlopów od zajęć w uczelni,

b) w okresie od zakończenia studiów do terminu rozpoczęcia spłaty kredytu, o którym mowa w § 13 ust. 1 i 2,

c) od kredytów umorzonych, naliczonych od dnia podjęcia decyzji o umorzeniu do dnia przekazania środków i dotychczas niespłaconych,

d) w okresie do terminu rozpoczęcia spłaty kredytu, o którym mowa w § 13 ust. 3 i 5,

e) w okresie zawieszenia spłaty, o którym mowa w § 16;

2) częśćodsetek od kredytu stanowiącą różnicę między odsetkami wynikającymi z umowy kredytu a odsetkami spłaconymi przez kredytobiorcę;

3) środkiodpowiadające kwocie kredytu umorzonego w przypadkach określonych w § 17 ust. 1, 6, 8 i 11.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bankom środki Funduszu na pokrycie odsetek,o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w okresach miesięcznych na podstawie zapotrzebowania zawierającego:

1) kwotę odsetek podlegających spłacie ze środków Funduszu;

2) oświadczenieo wymagalności odsetek objętych zapotrzebowaniem;

3) oświadczenieo uprawnieniu kredytobiorców, których zadłużenie stanowi podstawę naliczenia odsetek, do spłaty odsetek ze środków Funduszu;

4) oświadczenieo spłacie odsetek należnych od kredytobiorców po rozpoczęciu spłaty kredytu.

3. Banki przekazują Bankowi Gospodarstwa Krajowego, w okresach kwartalnych, rozliczenia udzielonych kredytów, wypłaconych rat kredytów, dokonanych przez kredytobiorców spłat kredytów i odsetek oraz kredytów umorzonych.

4. Terminy składania zapotrzebowań, o których mowa w ust. 2, i rozliczeń, o których mowa w ust. 3, oraz ich szczegółową treść określa umowa, o której mowa w § 4 ust. 2.

5. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bankom środki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, po otrzymaniu:

1) oświadczeniaod banku o nabyciu przez kredytobiorcę prawa do umorzenia kredytu, o którym mowa w § 17 ust. 1 i 8;

2) informacjiministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o umorzeniu, o którym mowa w § 17 ust. 6 i 11, i oświadczenia banku o kwocie kredytu umorzonego.

6. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ze środków Funduszu na własny rachunek środki odpowiadające kwocie kredytu umorzonego w przypadku określonym w § 17 ust. 9.

§ 19. Rektor, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, a w przypadku studiów doktoranckich – w porozumieniu z organem samorządu doktorantów, organizuje system informacji o pożyczkach i kredytach

§ 20. Wysokość miesięcznej raty pożyczki lub kredytu, w tym raty kredytu poręczanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w roku akademickim 2013/2014 wynosi 600 zł.

§ 21. Rata kredytu przyznanego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, ustalona w kwocie 400 zł, pozostaje w dotychczasowej wysokości.

Kredyt Studencki w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. poz. 175) banki kredytujące są zobowiązane do przedstawiania ministrowi do dnia 30 kwietnia każdego roku informacji dotyczącej liczby udzielonych i umorzonych kredytów studenckich w danym roku akademickim.

Read more

Kredyt Studencki w roku akademickim 2012/2013

Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. poz. 175) banki kredytujące są zobowiązane do przedstawiania ministrowi do dnia 30 kwietnia każdego roku informacji dotyczącej liczby udzielonych i umorzonych kredytów studenckich w danym roku akademickim.

Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w ciągu czternastu lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich banki udzieliły kredytu ponad 373 tysiącom studentów.

Podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2012/2013 banki zebrały 13 687 wniosków kredytowych, z których 13 294, czyli 97,1%, spełniało kryterium pierwszeństwa wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. wskazywało na dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 2 300 zł.

Do dnia 31 marca 2013 r. banki zawarły ze studentami i doktorantami 10 375 umów kredytowych (78,0% w stosunku do liczby studentów spełniających kryterium dochodu).

Według danych zebranych przez banki, 1 459 studentów nie zgłosiło się w celu podpisania umowy lub nie podpisało jej z innych powodów (np. nagła poprawa sytuacji materialnej, podjęcie pracy, rezygnacja ze studiów, niesolidność przy spłacaniu innych kredytów), zaś 1 460 studentów nie przedstawiło bankowi odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu.

W efekcie poszerzenia rządowego programu poręczeń udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego liczba kredytów objętych 70% lub 100% poręczeniem w roku akademickim 2012/2013 wyniosła 3 732, zaś odsetek poręczonych kredytów sięgnął 36%. Dodatkowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzieliła 154 poręczeń kredytobiorcom pochodzącym z obszarów wiejskich.

Najczęściej wybieranym przez studentów bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym umowę o kredyt podpisało 77,3% studentów. Bank PEKAO S.A. udzielił 17,5% nowych kredytów, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. – 3,4 %, zaś SGB-Bank S.A. – 1,8 %.

Z umorzeń części lub całości kredytu od początku funkcjonowania systemu do dnia 31 grudnia 2012 r. skorzystało blisko 16 tys. kredytobiorców, głównie z częściowego umorzenia z tytułu znalezienia się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni.

Spośród wszystkich udzielonych w latach 1998-2013 kredytów studenckich, w całości spłaconych zostało ok. 196,5 tysięcy. Obecnie z systemu korzysta ok. 177 tysięcy osób, z czego w trakcie karencji lub spłaty jest ok. 92 tysięcy. Oznacza to, iż kredyt studencki jest obecnie wypłacany 5,1% studentów i doktorantów.

Kredyt Studencki w roku akademickim 2011/2012

Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. poz. 175) banki kredytujące są zobowiązane do przedstawiania ministrowi do dnia 30 kwietnia każdego roku informacji dotyczącej liczby udzielonych i umorzonych kredytów studenckich w danym roku akademickim.

Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w ciągu trzynastu lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich banki udzieliły kredytu ponad 363 tysiącom studentów.

Podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2011/2012 banki zebrały 17 598 wniosków kredytowych, z których 16 501, czyli 93,8%, spełniało kryterium pierwszeństwa wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. wskazywało na dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 2 100 zł.

Do dnia 31 marca 2012 r. banki zawarły ze studentami i doktorantami 12 650 umów kredytowych (76,7% w stosunku do liczby studentów spełniających kryterium dochodu).

Według danych zebranych przez banki, 2 063 studentów nie zgłosiło się w celu podpisania umowy lub nie podpisało jej z innych powodów (np. nagła poprawa sytuacji materialnej, podjęcie pracy, rezygnacja ze studiów, niesolidność przy spłacaniu innych kredytów), zaś 1 788 studentów nie przedstawiło bankowi odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu.

W efekcie poszerzenia rządowego programu poręczeń udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego liczba kredytów objętych 70% lub 100% poręczeniem w roku akademickim 2011/2012 wyniosła 4 971, zaś odsetek poręczonych kredytów wzrósł 32,9% do 38,9%, czyli do najwyższego poziomu w historii systemu. Dodatkowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzieliła 194 poręczeń kredytobiorcom pochodzącym z obszarów wiejskich.

Najczęściej wybieranym przez studentów bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym umowę o kredyt podpisało 80,9% studentów. Bank PEKAO S.A. udzielił 14,2% nowych kredytów, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. – 3,4%, zaś SGB-Bank S.A. – 1,5%.

Z umorzeń części lub całości kredytu od początku funkcjonowania systemu do dnia 31 grudnia 2011 r. skorzystało blisko 15,3 tys. kredytobiorców, głównie z częściowego umorzenia z tytułu znalezienia się w grupie 5% najlepszych absolwentów.

Spośród wszystkich udzielonych w latach 1998-2012 kredytów studenckich, w całości spłaconych zostało ok. 182 tysięcy. Obecnie z systemu korzysta ok. 181 tysięcy osób, z czego w trakcie karencji lub spłaty jest ok. 98 tysięcy. Oznacza to, iż kredyt studencki jest obecnie wypłacany 4,6% studentów i doktorantów.

Kredyt Studencki w roku akademickim 2010/2011

Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 583), banki kredytujące do dnia 30 kwietnia każdego roku są zobowiązane do przedstawiania ministrowi informacji obejmującej liczbę kredytobiorców w podziale na uczelnie, lata, formę i kierunki studiów, a w przypadku studiów doktoranckich – w podziale na jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie, lata, formę tych studiów i dziedziny nauki lub sztuki oraz dyscypliny naukowe lub artystyczne.

W ciągu dwunastu lat istnienia kredytów studenckich, banki udzieliły w tym okresie kredytu aż 350 tys. studentów. Jest to wynik dość wysoki.

Podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2010/2011 banki zebrały aż 24 246 wniosków kredytowych, z których 22 880, czyli 94,4%, spełniało podstawowe kryterium wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, natomiast podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2009/2010 banki zebrały 23 683 wnioski kredytowe, z których 22 567, czyli 95,3%, spełniało podstawowe kryterium wskazane w przepisach. Dla porównania – w roku akademickim 2008/2009 banki zebrały 16 430 wniosków kredytowych, z których 16 183, czyli 98,5% spełniało wymogi. Można zatem zauważyć tendencje spadkową. Należy jednak zaznaczyć, że od roku akademickiego 2010/2011 zmieniona został zmieniony próg wymagany w przepisach z 2500 zł brutto do 2100 zł netto.

Do dnia 31 marca 2011 r. banki zawarły ze studentami i doktorantami 17 488 umów kredytowych (76,4% w stosunku do liczby studentów spełniających kryterium dochodu).

Według danych zebranych przez banki, 3 232 studentów nie zgłosiło się w celu podpisania umowy. Powodem tego były zwykle podjęcie pracy, rezygnacja ze studiów, nagła poprawa sytuacji materialnej lub niesolidność przy spłacie innych zobowiązań. Natomiast 2 160 studentów nie przedstawiło bankowi odpowiedniego zabezpieczenia kredytu. Z możliwości złożenia wniosku o kredyt w innym banku w przypadku niesprostania wymaganiom dotyczącym zabezpieczeń spłaty, skorzystało 247 osób.

Z liczby 17 488 nowych kredytów w roku akademickim 2010/2011, 5 753 (czyli 34,7%) zostało udzielonych z poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego (70% lub 100% kredytu), a 173 kredytobiorcom pochodzącym z obszarów wiejskich poręczeń udzieliła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dla porównania w roku 2009/2010 2 616 (czyli 15,8%) zostało udzielonych z poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego, a 193 kredytobiorcom pochodzącym z obszarów wiejskich poręczeń udzieliła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Liderem okazał się znowu PKO Bank Polski S.A., z którym umowę o kredyt podpisało 80,5 % studentów. Około 15% kredytów zostało udzielonych przez Bank PEKAO S.A., zaś Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. udzielił 3% nowych kredytów. Z przekazanych przez banki danych wynika, iż 85,7% kredytobiorców w roku akademickim 2010/2011 studiowało w uczelniach publicznych, a 14,3% w uczelniach niepublicznych. Najwięcej nowych umów kredytowych podpisali studenci uniwersytetów (34,3%), uczelni technicznych (21,6%) i uczelni niepublicznych (14,3%). W roku ubiegłym 84% studiowało w uczelniach publicznych, a 16% w uczelniach niepublicznych. Najwięcej nowych umów kredytowych podpisali studenci uniwersytetów (35,8%), uczelni technicznych (21,2%) i uczelni niepublicznych (16%). Dominujące kierunki w obu przypadkach to prawo, pedagogika, filologia, zarządzanie i bankowość.

Z umorzeń części lub całości kredytu od początku funkcjonowania systemu do dnia 31 grudnia 2010 r. skorzystało ponad 14,8 tys. kredytobiorców, głównie z częściowego umorzenia z tytułu znalezienia się w grupie 5% najlepszych absolwentów. Umorzenie w latach ubiegłych wyglądało natomiast następująco: do dnia 31 grudnia 2009 r. skorzystało ponad 13,7 tys. kredytobiorców, głównie z częściowego umorzenia z tytułu znalezienia się w grupie 5% najlepszych absolwentów, do dnia 31 grudnia 2008 r. skorzystało ponad 12,7 tys. kredytobiorców, a do dnia 31 grudnia 2007 r. skorzystało ponad 11,5 tys.

Wśród nowych kredytobiorców przeważają studenci studiów stacjonarnych – 78,7%. Ponad połowa (51,8 %) studentów, która uzyskała kredyt w roku akademickim 2010/2011, to studenci I roku studiów. Studenci II roku stanowili 25,9% kredytobiorców, III roku – 15,1%, IV roku – 3,7%, V roku – 3,3% i VI roku – 0,3%. Jeśli chodzi o lata ubiegłe to było ich następująco – w roku 2009/2010 przeważali studenci studiów stacjonarnych – 77,4%. Prawie połowa (49,1%) studentów, która uzyskała kredyt w roku akademickim 2009/2010, to studenci I roku studiów. Studenci II roku stanowili 24,7% kredytobiorców, III roku – 14,9%, IV roku – 7,0%, V roku – 4,1% i VI roku – 0,2%, w roku 2007/2008 – stacjonarnych – 76,2%. Blisko połowa (45,7%) studentów, która uzyskała kredyt w roku akademickim 2007/2008, to studenci I roku studiów. Studenci II roku stanowili 22,9% kredytobiorców, III roku – 16,5%, IV roku – 10,1%, V roku – 4,6% i VI roku – 0,2%.

Kredyt Studencki w roku akademickim 2009/2010

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie liczby udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2009/2010 według stanu na dzień 31 marca 2010 r.
poniedziałek, 17 maja 2010Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 583), banki kredytujące do dnia 30 kwietnia każdego roku są zobowiązane do przedstawiania ministrowi informacji obejmującej liczbę kredytobiorców w podziale na uczelnie, lata, formę i kierunki studiów, a w przypadku studiów doktoranckich – w podziale na jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie, lata, formę tych studiów i dziedziny nauki lub sztuki oraz dyscypliny naukowe lub artystyczne.

20100517_wykres2

Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w ciągu dwunastu lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich, banki udzieliły kredytu 333 tysiącom studentów.

Podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2009/2010 banki zebrały 23 683 wnioski kredytowe, z których 22 567, czyli 95,3%, spełniało podstawowe kryterium wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 2 500 zł.

Do dnia 31 marca 2010 r. banki zawarły ze studentami i doktorantami 16 598 umów kredytowych (73,5% w stosunku do liczby studentów spełniających kryterium dochodu).

20100517_wykres3

Według danych zebranych przez banki, 3 215 studentów nie zgłosiło się w celu podpisania umowy lub nie podpisało jej z innych powodów (np. nagła poprawa sytuacji materialnej, podjęcie pracy, rezygnacja ze studiów, niesolidność przy spłacaniu innych kredytów), zaś 2 754 studentów nie przedstawiło bankowi odpowiedniego zabezpieczenia kredytu.

Z możliwości złożenia wniosku o kredyt w innym banku w przypadku niesprostania wymaganiom dotyczącym zabezpieczeń spłaty, skorzystało 258 osób. Z niższej, niż standardowe 600 zł, raty kredytu (w wysokości 400 zł) skorzystało 505 osób.

Z liczby 16 598 nowych kredytów w roku akademickim 2009/2010, 2 616 (czyli 15,8%) zostało udzielonych z poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego (70% lub 100% kredytu), a 193 kredytobiorcom pochodzącym z obszarów wiejskich poręczeń udzieliła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Najczęściej wybieranym przez studentów bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym umowę o kredyt podpisało 83,9% studentów. Ok. 11,8% kredytów zostało udzielonych przez Bank Pekao S.A., zaś Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. udzielił 3% nowych kredytów.

Z przekazanych przez banki danych wynika, iż 84% kredytobiorców w roku akademickim 2009/2010 studiowało w uczelniach publicznych, a 16% w uczelniach niepublicznych. Najwięcej nowych umów kredytowych podpisali studenci uniwersytetów (35,8%), uczelni technicznych (21,2%) i uczelni niepublicznych (16%). Kredyty studenckie otrzymały przede wszystkim osoby studiujące pedagogikę (5,7%), zarządzanie (5,2%), prawo (4,4%), filologię (4,3%) oraz informatykę (3,8%).

20100517_wykres4

Wśród nowych kredytobiorców przeważają studenci studiów stacjonarnych – 77,4%. Prawie połowa (49,1%) studentów, która uzyskała kredyt w roku akademickim 2009/2010, to studenci I roku studiów. Studenci II roku stanowili 24,7% kredytobiorców, III roku – 14,9%, IV roku – 7,0%, V roku – 4,1% i VI roku – 0,2%.

Z umorzeń części lub całości kredytu od początku funkcjonowania systemu do dnia 31 grudnia 2009 r. skorzystało ponad 13,7 tys. kredytobiorców, głównie z częściowego umorzenia z tytułu znalezienia się w grupie 5% najlepszych absolwentów.

Spośród wszystkich kredytów udzielonych w latach 1998-2010, tj. 333 tysięcy, spłaconych w całości zostało już 136,1 tysiąca. Oznacza to, iż z systemu kredytów studenckich korzysta nadal ok. 196,9 tysiąca osób, z czego w trakcie spłaty jest ok. 50,1 tysiąca osób.

20100517_wykres1

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Prof. Barbara Kudrycka