Kredyt Studencki w roku akademickim 2008/2009

KOMUNIKAT Nr 15 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie liczby udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2008/2009 według stanu na dzień 31 marca 2009 r.
Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 583), banki kredytujące do dnia 30 kwietnia każdego roku są zobowiązane do przedstawiania ministrowi informacji obejmującej liczbę kredytobiorców w podziale na uczelnie, lata, formę i kierunki studiów, a w przypadku studiów doktoranckich – w podziale na jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie, lata, formę tych studiów i dziedziny nauki lub sztuki oraz dyscypliny naukowe lub artystyczne.

Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w ciągu jedenastu lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich, banki udzieliły kredytu 316,4 tysiącom studentów.

Podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2008/2009 banki zebrały 16 430 wniosków kredytowych, z których 16 183, czyli 98,5%, spełniało podstawowe kryterium wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 2500 zł.

Do dnia 31 marca 2009 r. banki zawarły ze studentami i doktorantami 12 329 umów kredytowych (76,2% w stosunku do liczby studentów spełniających kryterium dochodu).

Według danych zebranych przez banki, 2600 studentów nie zgłosiło się w celu podpisania umowy lub nie podpisało jej z takich powodów, jak np. nagła poprawa sytuacji materialnej, podjęcie pracy, rezygnacja ze studiów, niesolidność przy spłacaniu innych kredytów, zaś 1255 studentów nie przedstawiło bankowi odpowiedniego zabezpieczenia kredytu.

Z możliwości złożenia wniosku o kredyt w innym banku w przypadku niesprostania wymaganiom dotyczącym zabezpieczeń spłaty, skorzystały 154 osoby. Z niższej, niż standardowe 600 zł, raty kredytu (w wysokości 400 zł) skorzystały 383 osoby.

Z liczby 12 329 nowych kredytów w roku akademickim 2008/2009, 2499 (czyli 20,3%) zostało udzielonych z poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego (70% lub 100% kredytu), a 468 kredytobiorcom pochodzącym z obszarów wiejskich poręczeń udzieliła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Najczęściej wybieranym przez studentów bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym umowę o kredyt podpisało 75,5% studentów. Ok. 11,5% kredytów zostało udzielonych przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., zaś Pekao S.A. udzielił ponad 10% nowych kredytów.

Z przekazanych przez banki danych wynika, iż 83% kredytobiorców w roku akademickim 2008/2009 studiuje w uczelniach publicznych, a 17% w uczelniach niepublicznych. Najwięcej nowych umów kredytowych podpisali studenci uniwersytetów (33,6%), uczelni technicznych (21,6%) i uczelni niepublicznych (17%). Kredyty studenckie otrzymały przede wszystkim osoby studiujące zarządzanie i marketing (5,8%), pedagogikę (5,6%), filologię (4,3%), prawo (4,2%) i administrację (3,4%).

Wśród nowych kredytobiorców przeważają studenci studiów stacjonarnych – 77,8%. Blisko połowa (48,1%) studentów, która uzyskała kredyt w roku akademickim 2008/2009, to studenci I roku studiów. Studenci II roku stanowili 22,8% kredytobiorców, III roku – 15%, IV roku – 9,5%, V roku – 4,5% i VI roku – 0,2%.

Z umorzeń części lub całości kredytu od początku funkcjonowania systemu do dnia 31 grudnia 2008 r. skorzystało ponad 12,7 tys. kredytobiorców, głównie z częściowego umorzenia z tytułu znalezienia się w grupie 5% najlepszych absolwentów.

Spośród wszystkich kredytów udzielonych w latach 1998-2009, tj. 316,4 tysięcy, spłaconych w całości zostało już 114,3 tysiąca. Oznacza to, iż z systemu kredytów studenckich korzysta nadal ok. 202,1 tysiąca osób.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Barbara Kudrycka

Kredyt Studencki w roku akademickim 2007/2008

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie liczby udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2007/2008 według stanu na dzień 31 marca 2008 r.

Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 583), banki kredytujące do dnia 30 kwietnia każdego roku są zobowiązane do przedstawiania ministrowi informacji obejmującej liczbę kredytobiorców w podziale na uczelnie, lata, formę i kierunki studiów, a w przypadku studiów doktoranckich – w podziale na jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie, lata, formę tych studiów i dziedziny nauki lub sztuki oraz dyscypliny naukowe lub artystyczne.

Read more

Kredyt Studencki w latach 2006/2007

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie liczby udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2006/2007 według stanu na dzień 31 marca 2007r.

Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 583), banki kredytujące do dnia 30 kwietnia każdego roku są zobowiązane do przedstawiania ministrowi informacji obejmującej liczbę kredytobiorców w podziale na uczelnie, lata, formę i kierunki studiów, a w przypadku studiów doktoranckich – w podziale na jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie, lata, formę tych studiów i dziedziny nauki lub sztuki oraz dyscypliny naukowe lub artystyczne.

Read more

Kredyt Studencki w latach 2005/2006


Liczba udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2005/2006 według stanu na dzień 31 marca 2006r.

Na podstawie przepisu § 4 ust. 3 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 1998 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. Nr 126, poz. 834), banki kredytujące zobowiązane są do przedstawiania Ministrowi informacji obejmującej liczbę kredytobiorców w podziale na uczelnie, kierunki i systemy studiów.

Read more

Kredyty Studenckie w roku akademickim 2004/2005

Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w ciągu sześciu lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich, banki udzieliły kredytu 243,9 tys. studentów. W akcji kredytowej w roku akademickim 2004/2005 banki zebrały 32.822 wniosków kredytowych, z których 31.971 czyli aż 97,4% spełniało podstawowe kryterium, zawarte w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 1.600 zł. Do dnia 28 lutego 2005 r. – po przeprowadzeniu ostatecznej weryfikacji dokumentów – banki zawarły ze studentami 24.086 umów kredytowych czyli o ponad 2 tys. więcej niż w roku ubiegłym.

Wzrost liczby nowych kredytów wynikał z wprowadzonych w 2004 r. zmian w systemie pożyczek i kredytów studenckich:

Podwyższono miesięczną ratę kredytu studenckiego z 460 zł do 600 zł. z wyrównaniem od 1 stycznia 2004r.

Przesunięto termin spłaty kredytu studenckiego („karencję”) – spłata rozpoczyna się po upływie 2 lat od dnia ukończenia studiów, w tym również studiów doktoranckich (dotychczas po upływie roku).

Przyznano uprawnienia do ubiegania się o kredyt studencki słuchaczom i studentom wyższych szkół wojskowych (Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte), Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, będący osobami cywilnymi oraz uczestnikom studiów doktoranckich.

W roku akademickim 2004/2005, liczba studentów, którzy otrzymali kredyty studenckie stanowiła 75,3% liczby studentów spełniających kryterium dochodu. Pozostałe 24,7% wniosków nie zostało rozpatrzonych pozytywnie. Według banków, 3.479 studentów nie zgłosiło się w celu podpisania umowy lub nie podpisało jej z takich powodów jak np. nagła poprawa sytuacji materialnej, podjęcie pracy, rezygnacja ze studiów, niesolidność przy spłacaniu innych kredytów, zaś 4.406 studentów nie przedstawiło bankowi odpowiedniego zabezpieczenia kredytu. Z liczby 24,1 tysiąca kredytów udzielonych w roku akademickim 2004/2005, z poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego (od 70% do 100% kredytu) skorzystało 6.869 studentów, czyli ponad 28,5% kredytobiorców (wzrost o 33% w stosunku do roku ubiegłego), a 726 kredytobiorcom pochodzącym z obszarów wiejskich poręczeń udzieliła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kredyt studencki w roku akademickim 2004/2005 otrzymało 1,2% studentów (1,4% studentów uczelni państwowych i 0,9% studentów uczelni niepaństwowych). Największe zainteresowanie kredytami wykazali studenci akademii medycznych (2,2% ogólnej liczby studentów tych szkół), akademii wychowania fizycznego (1,9%) i wyższych szkół artystycznych (1,7%).

Najczęściej wybieranym przez studentów bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym aż 17.040 studentów (ponad 70% wszystkich kredytobiorców) podpisało umowę o kredyt. Ok. 11% kredytobiorców to klienci Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., 7,0% kredytów udzielił Bank PEKAO S.A, zaś 6,4% – Bank Zachodni WBK S.A.

Z przekazanych danych statystycznych wynika, iż 78,3% kredytobiorców w roku akademickim 2004/2005 studiuje w uczelniach państwowych a 21,7% w uczelniach niepaństwowych. Najwięcej nowych umów kredytowych podpisali studenci uniwersytetów (32,7%), uczelni niepaństwowych (22,1%) oraz uczelni technicznych (19,3%). Kredyty studenckie otrzymały przede wszystkim osoby studiujące zarządzanie i marketing (7,0%), pedagogikę (7,0%), administrację (4,5%), ekonomię (4,4%) i informatykę (4,2%).

Wśród kredytobiorców przeważają studenci studiów dziennych – 68,7% (w ubiegłym roku – 67%). Studenci studiów wieczorowych i zaocznych stanowią 31,3% (w ubiegłym roku – 33%). Blisko połowa (44,9%) studentów, która uzyskała kredyt w roku akademickim 2004/2005, to studenci I roku studiów. Studenci II roku stanowili 23,4% kredytobiorców, III roku – 16,7%, IV roku – 10,3%, V roku – 4,5% i VI roku – 0,3%.

Z umorzeń części lub całości kredytu skorzystało do dnia 31 grudnia 2004 r. ponad 7,4 tys. kredytobiorców, głównie z powodu znalezienia się w grupie 5% najlepszych absolwentów.

Spośród wszystkich kredytów udzielonych w latach 1998-2005 tj. 243,9 tysięcy, kredyt spłaciło już 47,9 tys. osób. Oznacza to, iż obecnie z kredytów studenckich korzysta ok. 196 tysiąca osób.

Kredyt Studencki w roku akademickim 2003/2004

Na podstawie przepisu § 4 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 1998 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. Nr 126, poz. 834), banki kredytujące zobowiązane są do przedstawiania Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu informacji obejmującej liczbę kredytobiorców w podziale na uczelnie, kierunki i systemy studiów.

Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w ciągu sześciu lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich, banki udzieliły kredytu 219,8 tys. studentom. W akcji kredytowej w roku akademickim 2003/2004 banki zebrały 28.696 wniosków kredytowych, z których 27.574 czyli aż 96% spełniało podstawowe kryterium, zawarte w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 1.400 zł. Do dnia 28 lutego 2004 r. – po przeprowadzeniu ostatecznej weryfikacji dokumentów – banki zawarły ze studentami 21.980 umów kredytowych, co stanowi 79,7% liczby studentów spełniających kryterium dochodu. Pozostałe 20,3% wniosków nie zostało rozpatrzonych pozytywnie. Według banków, 2.281 studentów nie zgłosiło się w celu podpisania umowy lub nie podpisało jej z takich powodów jak np. nagła poprawa sytuacji materialnej, podjęcie pracy, rezygnacja ze studiów, niesolidność przy spłacaniu innych kredytów, zaś 3.313 studentów nie przedstawiło bankowi odpowiedniego zabezpieczenia kredytu. Z liczby 22 tysiąca kredytów udzielonych w roku akademickim 2003/2004, z poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego (od 70% do 100% kredytu) skorzystało 5.162 studentów czyli ponad 23% kredytobiorców (wzrost o 31% w stosunku do roku ubiegłego), a 768 kredytobiorcom pochodzącym z obszarów wiejskich poręczeń udzieliła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wzrost o 20% w stosunku do roku ubiegłego).

Kredyt studencki w roku akademickim 2003/2004 otrzymało 1,2% studentów (1,3% studentów uczelni państwowych i 0,9% studentów uczelni niepaństwowych). Największe zainteresowanie kredytami wykazali studenci akademii wychowania fizycznego (1,9% ogólnej liczby studentów tych szkół), uczelni medycznych (1,6%) i państwowych wyższych szkół zawodowych (1,5%).

Najczęściej wybieranym przez studentów bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym aż 15.425 studentów (ponad 70% wszystkich kredytobiorców) podpisało umowę o kredyt. Ok. 16% kredytobiorców to klienci Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., 5,5% kredytów udzielił Bank Zachodni WBK S.A. zaś 5,4% bank PEKAO S.A

Z przekazanych danych statystycznych wynika, iż 78,3% kredytobiorców w roku akademickim 2003/2004 studiuje w uczelniach państwowych a 21,7% w uczelniach niepaństwowych (w poprzednim roku akademickim relacje te wynosiły odpowiednio 76,9% i 23,1%). Najwięcej nowych umów kredytowych podpisali studenci uniwersytetów (30,3%), uczelni niepaństwowych (20,4) oraz uczelni technicznych (17,9%). Kredyty studenckie otrzymały przede wszystkim osoby studiujące zarządzanie i marketing (8,5%), pedagogikę (7,9%), ekonomię (4,9%), administrację (4,9%) i informatykę (3,7%).

Wśród kredytobiorców przeważają studenci studiów dziennych – 67% (w ubiegłym roku – 64,4%). Studenci studiów wieczorowych i zaocznych stanowią 33% (w ubiegłym roku – 35,6%). Blisko połowa (44,1%) studentów, która uzyskała kredyt w roku akademickim 2003/2004, to studenci I roku studiów. Studenci II roku stanowili 25,2% kredytobiorców, III roku – 17,7%, IV roku – 9,4%, V roku – 3,5% i VI roku – 0,2%.

Z umorzeń części lub całości kredytu skorzystało do dnia 31 grudnia 2003 r. ponad 5,2 tys. kredytobiorców, głównie tych, którzy znaleźli się w grupie 5% najlepszych absolwentów.

Spośród wszystkich kredytów udzielonych w latach 1998-2004 tj. 219,8 tysięcy, kredyt spłaciło już 31,7 tys. osób. Oznacza to, iż obecnie z kredytów studenckich korzysta 188,1 tysiąca osób.

Kredyt Studencki w roku akademickim 2002/2003

Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w ciągu pięciu lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich, banki udzieliły kredytu 197,8 tys. studentom. W akcji kredytowej w roku akademickim 2002/2003 banki zebrały 30.765 wniosków kredytowych, z których 29.155 czyli aż 95% spełniało podstawowe kryterium, zawarte w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 1.150 zł. Do dnia 28 lutego 2003 r. – po przeprowadzeniu ostatecznej weryfikacji dokumentów – banki zawarły ze studentami 23.102 umów kredytowych, co stanowi 79,2% liczby uprawnionych studentów. Pozostałe 20,8% wniosków nie zostało rozpatrzonych pozytywnie. Według banków, 2.660 studentów nie zgłosiło się w celu podpisania umowy lub nie podpisało jej z takich powodów jak np. nagła poprawa sytuacji materialnej, podjęcie pracy, rezygnacja ze studiów, niesolidność przy spłacaniu innych kredytów, zaś 3.393 studentów nie przedstawiło bankowi odpowiedniego zabezpieczenia kredytu. Z liczby 23,1 tysiąca kredytów udzielonych w roku akademickim 2002/2003, z poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego skorzystało 3.951 studentów (3,5-krotny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym) a 641 kredytobiorcom pochodzącym z obszarów wiejskich poręczeń udzieliła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kredyt studencki w roku akademickim 2002/2003 otrzymało 1,3% studentów (1,4% studentów uczelni państwowych i 1,1% studentów uczelni niepaństwowych). Największe zainteresowanie kredytami wykazali studenci uczelni medycznych (1,8%), akademii wychowania fizycznego (1,7%), państwowych wyższych szkół zawodowych (1,6%) i wyższych szkół artystycznych (1,6%).

Najczęściej wybieranym przez studentów bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym aż 14.634 studentów (63,3% wszystkich kredytobiorców) podpisało umowę o kredyt. Ok. 18% kredytobiorców to klienci Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., blisko 7% kredytów udzielił bank PEKAO S.A. zaś ok. 6% Bank Zachodni WBK S.A.

Z przekazanych danych statystycznych wynika, iż 76,9% kredytobiorców studiuje w uczelniach państwowych a 23,1% w uczelniach niepaństwowych (w pierwszym roku funkcjonowania kredytów relacje te wynosiły odpowiednio 82,4% i 17,6%). Najwięcej nowych umów kredytowych podpisali studenci uniwersytetów (31,9%), uczelni technicznych (18,9%) i akademii rolniczych (6,2%). Kredyty studenckie otrzymały przede wszystkim osoby studiujące zarządzanie i marketing (9,9%), pedagogikę (7,8%), ekonomię (5,1%), administrację (5,1%) i informatykę (4,2%).

Wśród kredytobiorców przeważają – podobnie jak w roku akademickim 2001/2002 – studenci studiów dziennych – 64,4% (w roku 1998/99 – 69,6%). Studenci studiów wieczorowych i zaocznych stanowią 35,6% (w roku 1998/99 – 30,4%). Blisko połowa (46,8%) studentów, która uzyskała kredyt w roku akademickim 2002/2003, to studenci I roku studiów. Studenci II roku stanowili 26,3% kredytobiorców, III roku – 15,8%, IV roku – 7,9%, V roku – 3,1% i VI roku – 0,2%.

Z umorzeń części lub całości kredytu skorzystało do dnia 31 grudnia 2002 r. ponad 3,5 tysiąca kredytobiorców, głównie tych, którzy znaleźli się w grupie 5% najlepszych absolwentów.

Spośród wszystkich kredytów udzielonych w latach 1998-2003 tj. 198 tysięcy, w trakcie spłaty jest obecnie ok. 27%, zaś spłaconych w całości – ok. 10% kredytów. Kredyty otrzymuje nadal ok. 124 tys. studentów, co oznacza, że co czternasty student korzysta z tej formy finansowania studiów.

Wysokość miesięcznej raty kredytu w roku akademickim 2002/2003 wzrosła o 50 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosła 450 zł. Do tej wysokości zrównana została również rata kredytu poręczonego przez BGK ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Kredyt Studencki w roku akademickim 2001/2002

Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w ciągu czterech lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich, banki udzieliły kredytu 174.746 studentom. W akcji kredytowej w roku akademickim 2001/2002 banki zebrały 31.038 wniosków kredytowych, z których 27.199 spełniało podstawowe kryterium, zawarte w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 850 zł. Do dnia 28 lutego 2002 r. banki – po przeprowadzeniu ostatecznej weryfikacji dokumentów – podpisały 22.677 umów kredytowych, co stanowi 83,4% liczby zakwalifikowanych wniosków. Pozostałe 16,6% wniosków nie zostało rozpatrzonych pozytywnie. Według banków, 2.683 studentów nie zgłosiło się w celu podpisania umowy lub nie podpisało jej z innych powodów (np. nagła poprawa sytuacji materialnej, podjęcie pracy, rezygnacja ze studiów, niesolidność przy spłacaniu innych kredytów, ect.), zaś 1.839 studentów nie przedstawiło bankowi odpowiedniego zabezpieczenia kredytu. Dzięki poręczeniom Banku Gospodarstwa Krajowego, w roku akademickim 2001/2002, kredyt uzyskało 1.104 studentów, zaś z poręczeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa skorzystało 383 kredytobiorców pochodzących z obszarów wiejskich.

Najczęściej wybieranym przez studentów bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym aż 12.720 studentów (56,1% wszystkich kredytobiorców) podpisało umowę o kredyt. Blisko 20% kredytobiorców to klienci Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., zaś co dziesiąty uzyskał kredyt w Banku PEKAO S.A.

Z przekazanych danych statystycznych wynika, iż – podobnie jak w roku akademickim 2000/2001 – 77,3% kredytobiorców studiuje w uczelniach państwowych a 22,7% w uczelniach niepaństwowych (w roku akademickim 1998/99 relacje te wynosiły odpowiednio 82,4% i 17,6%). Najwięcej nowych kredytów uzyskali studenci uniwersytetów (32,0%), uczelni technicznych (20,5%) i akademii rolniczych (6,0%). Kredyty studenckie otrzymały przede wszystkim osoby studiujące zarządzanie i marketing (11,5%), pedagogikę (7,7%), ekonomię (6,1%), administrację (4,7%) i prawo (3,7%).

Wśród kredytobiorców przeważają – podobnie jak w roku akademickim 2000/2001 – studenci studiów dziennych – 63,5% (w roku 1998/99 – 69,6%). Studenci studiów wieczorowych i zaocznych stanowią 36,5% (w roku 1998/99 – 30,4%). Blisko połowa studentów, którzy uzyskali kredyt w roku akademickim 2001/2002, to studenci I roku studiów. Studenci II roku stanowili 26,1% kredytobiorców, III roku – 16,3%, IV roku – 7,7%, V roku – 3,4% i VI roku – 0,2% .

Z umorzeń części lub całości kredytu skorzystało do dnia 31 marca 2002 r. prawie 3 tysięcy kredytobiorców, głównie najlepszych absolwentów szkół wyższych. Kredyt studencki spłaca obecnie około 20% wszystkich kredytobiorców. Ponad 9 tysięcy kredytów zostało już spłaconych.

Wysokość miesięcznej raty kredytu w roku akademickim 2001/2002 wynosiła 400 zł, zaś kredytu poręczonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych – 330 zł. Obecnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu trwają prace zmierzające w kierunku zrównania od roku akademickiego 2002/2003 miesięcznej raty kredytu poręczonego indywidualnie z miesięczną ratą kredytu poręczonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.