Dochód uprawniający do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2013/2014

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r.
Pozycja 64
KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającej studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2013/2014
Na podstawie § 5 ust. 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 560 i Nr 241, poz. 1619, z 2011 r. Nr 225, poz. 1352, z 2012 r. poz. 910 oraz z 2013 r. poz. 1168) ustalam, że maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2013/2014 wynosi 2300 zł.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: L. Kolarska-Bobińska