Informacja w sprawie liczby udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2014/2015 według stanu na dzień 31 marca 2015 r.

Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. poz. 175) banki kredytujące są zobowiązane do przedstawiania ministrowi do dnia 30 kwietnia każdego roku informacji dotyczącej liczby udzielonych i umorzonych kredytów studenckich w danym roku akademickim.

Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w ciągu szesnastu lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich banki udzieliły kredytu blisko 387 tysiącom studentów.

Podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2014/2015 banki zebrały 7 469 wniosków kredytowych, z których 7 275, czyli 97,4%, spełniało kryterium pierwszeństwa wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. wskazywało na dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 2 500 zł.
Do dnia 31 marca 2015 r. banki zawarły ze studentami i doktorantami 5 503 umowy kredytowe (75,6% w stosunku do liczby studentów spełniających kryterium dochodu).

Według danych zebranych przez banki, 1 154 wnioskodawców nie zgłosiło się w celu podpisania umowy lub nie podpisało jej z innych powodów (np. nagła poprawa sytuacji materialnej, podjęcie pracy, rezygnacja ze studiów, niesolidność przy spłacaniu innych kredytów), zaś 618 wnioskujących o kredyt nie przedstawiło bankowi odpowiedniego zabezpieczenia spłaty.

W efekcie poszerzenia rządowego programu poręczeń udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego liczba kredytów objętych 70% lub 100% poręczeniem w roku akademickim 2014/2015 wyniosła 1 817, zaś odsetek poręczonych kredytów wyniósł 33,0%. Dodatkowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzieliła 67 poręczeń kredytobiorcom pochodzącym z obszarów wiejskich.

Najczęściej wybieranym przez studentów bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym umowę o kredyt podpisało 76,4% studentów. Bank PEKAO S.A. udzielił 18,9% nowych kredytów, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. – 2,9%, zaś SGB-Bank S.A. – 1,8%.

Z umorzeń części lub całości kredytu od początku funkcjonowania systemu do dnia 31 grudnia 2014 r. skorzystało 17,3 tys. kredytobiorców, głównie z częściowego umorzenia z tytułu znalezienia się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni.

Spośród wszystkich udzielonych w latach 1998–2015 kredytów studenckich, w całości spłaconych zostało ok. 253 tysięcy. Obecnie z systemu korzysta ok. 134 tysiąca osób, z czego w trakcie karencji lub spłaty jest ok. 83 tysiące. Oznacza to, iż kredyt studencki jest obecnie wypłacany ok. 3,5% studentów i doktorantów.

Źródło: nauka.gov.pl