Kredyt Studencki w roku akademickim 2011/2012

Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. poz. 175) banki kredytujące są zobowiązane do przedstawiania ministrowi do dnia 30 kwietnia każdego roku informacji dotyczącej liczby udzielonych i umorzonych kredytów studenckich w danym roku akademickim.

Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w ciągu trzynastu lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich banki udzieliły kredytu ponad 363 tysiącom studentów.

Podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2011/2012 banki zebrały 17 598 wniosków kredytowych, z których 16 501, czyli 93,8%, spełniało kryterium pierwszeństwa wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. wskazywało na dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 2 100 zł.

Do dnia 31 marca 2012 r. banki zawarły ze studentami i doktorantami 12 650 umów kredytowych (76,7% w stosunku do liczby studentów spełniających kryterium dochodu).

Według danych zebranych przez banki, 2 063 studentów nie zgłosiło się w celu podpisania umowy lub nie podpisało jej z innych powodów (np. nagła poprawa sytuacji materialnej, podjęcie pracy, rezygnacja ze studiów, niesolidność przy spłacaniu innych kredytów), zaś 1 788 studentów nie przedstawiło bankowi odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu.

W efekcie poszerzenia rządowego programu poręczeń udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego liczba kredytów objętych 70% lub 100% poręczeniem w roku akademickim 2011/2012 wyniosła 4 971, zaś odsetek poręczonych kredytów wzrósł 32,9% do 38,9%, czyli do najwyższego poziomu w historii systemu. Dodatkowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzieliła 194 poręczeń kredytobiorcom pochodzącym z obszarów wiejskich.

Najczęściej wybieranym przez studentów bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym umowę o kredyt podpisało 80,9% studentów. Bank PEKAO S.A. udzielił 14,2% nowych kredytów, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. – 3,4%, zaś SGB-Bank S.A. – 1,5%.

Z umorzeń części lub całości kredytu od początku funkcjonowania systemu do dnia 31 grudnia 2011 r. skorzystało blisko 15,3 tys. kredytobiorców, głównie z częściowego umorzenia z tytułu znalezienia się w grupie 5% najlepszych absolwentów.

Spośród wszystkich udzielonych w latach 1998-2012 kredytów studenckich, w całości spłaconych zostało ok. 182 tysięcy. Obecnie z systemu korzysta ok. 181 tysięcy osób, z czego w trakcie karencji lub spłaty jest ok. 98 tysięcy. Oznacza to, iż kredyt studencki jest obecnie wypłacany 4,6% studentów i doktorantów.