Kredyt Studencki w roku akademickim 2010/2011

Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 583), banki kredytujące do dnia 30 kwietnia każdego roku są zobowiązane do przedstawiania ministrowi informacji obejmującej liczbę kredytobiorców w podziale na uczelnie, lata, formę i kierunki studiów, a w przypadku studiów doktoranckich – w podziale na jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie, lata, formę tych studiów i dziedziny nauki lub sztuki oraz dyscypliny naukowe lub artystyczne.

W ciągu dwunastu lat istnienia kredytów studenckich, banki udzieliły w tym okresie kredytu aż 350 tys. studentów. Jest to wynik dość wysoki.

Podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2010/2011 banki zebrały aż 24 246 wniosków kredytowych, z których 22 880, czyli 94,4%, spełniało podstawowe kryterium wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, natomiast podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2009/2010 banki zebrały 23 683 wnioski kredytowe, z których 22 567, czyli 95,3%, spełniało podstawowe kryterium wskazane w przepisach. Dla porównania – w roku akademickim 2008/2009 banki zebrały 16 430 wniosków kredytowych, z których 16 183, czyli 98,5% spełniało wymogi. Można zatem zauważyć tendencje spadkową. Należy jednak zaznaczyć, że od roku akademickiego 2010/2011 zmieniona został zmieniony próg wymagany w przepisach z 2500 zł brutto do 2100 zł netto.

Do dnia 31 marca 2011 r. banki zawarły ze studentami i doktorantami 17 488 umów kredytowych (76,4% w stosunku do liczby studentów spełniających kryterium dochodu).

Według danych zebranych przez banki, 3 232 studentów nie zgłosiło się w celu podpisania umowy. Powodem tego były zwykle podjęcie pracy, rezygnacja ze studiów, nagła poprawa sytuacji materialnej lub niesolidność przy spłacie innych zobowiązań. Natomiast 2 160 studentów nie przedstawiło bankowi odpowiedniego zabezpieczenia kredytu. Z możliwości złożenia wniosku o kredyt w innym banku w przypadku niesprostania wymaganiom dotyczącym zabezpieczeń spłaty, skorzystało 247 osób.

Z liczby 17 488 nowych kredytów w roku akademickim 2010/2011, 5 753 (czyli 34,7%) zostało udzielonych z poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego (70% lub 100% kredytu), a 173 kredytobiorcom pochodzącym z obszarów wiejskich poręczeń udzieliła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dla porównania w roku 2009/2010 2 616 (czyli 15,8%) zostało udzielonych z poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego, a 193 kredytobiorcom pochodzącym z obszarów wiejskich poręczeń udzieliła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Liderem okazał się znowu PKO Bank Polski S.A., z którym umowę o kredyt podpisało 80,5 % studentów. Około 15% kredytów zostało udzielonych przez Bank PEKAO S.A., zaś Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. udzielił 3% nowych kredytów. Z przekazanych przez banki danych wynika, iż 85,7% kredytobiorców w roku akademickim 2010/2011 studiowało w uczelniach publicznych, a 14,3% w uczelniach niepublicznych. Najwięcej nowych umów kredytowych podpisali studenci uniwersytetów (34,3%), uczelni technicznych (21,6%) i uczelni niepublicznych (14,3%). W roku ubiegłym 84% studiowało w uczelniach publicznych, a 16% w uczelniach niepublicznych. Najwięcej nowych umów kredytowych podpisali studenci uniwersytetów (35,8%), uczelni technicznych (21,2%) i uczelni niepublicznych (16%). Dominujące kierunki w obu przypadkach to prawo, pedagogika, filologia, zarządzanie i bankowość.

Z umorzeń części lub całości kredytu od początku funkcjonowania systemu do dnia 31 grudnia 2010 r. skorzystało ponad 14,8 tys. kredytobiorców, głównie z częściowego umorzenia z tytułu znalezienia się w grupie 5% najlepszych absolwentów. Umorzenie w latach ubiegłych wyglądało natomiast następująco: do dnia 31 grudnia 2009 r. skorzystało ponad 13,7 tys. kredytobiorców, głównie z częściowego umorzenia z tytułu znalezienia się w grupie 5% najlepszych absolwentów, do dnia 31 grudnia 2008 r. skorzystało ponad 12,7 tys. kredytobiorców, a do dnia 31 grudnia 2007 r. skorzystało ponad 11,5 tys.

Wśród nowych kredytobiorców przeważają studenci studiów stacjonarnych – 78,7%. Ponad połowa (51,8 %) studentów, która uzyskała kredyt w roku akademickim 2010/2011, to studenci I roku studiów. Studenci II roku stanowili 25,9% kredytobiorców, III roku – 15,1%, IV roku – 3,7%, V roku – 3,3% i VI roku – 0,3%. Jeśli chodzi o lata ubiegłe to było ich następująco – w roku 2009/2010 przeważali studenci studiów stacjonarnych – 77,4%. Prawie połowa (49,1%) studentów, która uzyskała kredyt w roku akademickim 2009/2010, to studenci I roku studiów. Studenci II roku stanowili 24,7% kredytobiorców, III roku – 14,9%, IV roku – 7,0%, V roku – 4,1% i VI roku – 0,2%, w roku 2007/2008 – stacjonarnych – 76,2%. Blisko połowa (45,7%) studentów, która uzyskała kredyt w roku akademickim 2007/2008, to studenci I roku studiów. Studenci II roku stanowili 22,9% kredytobiorców, III roku – 16,5%, IV roku – 10,1%, V roku – 4,6% i VI roku – 0,2%.