Wszystko co musisz wiedzieć o kredycie studenckim zanim złożysz wniosek

Przyswojenie poniższych informacji pozwoli Ci posiąść wiedzę, dzięki której sam odpowiesz sobie na pytanie: „Czy warto składać wniosek o Kredyt Studencki?” Jeżeli pewne kwestie powtórzę więcej niż jeden raz, to tylko z uwagi na ich ważność.

Aby odczytać treść przygotowaną dla danego podpunktu wystarczy w niego kliknąć.

1. Trochę historii

Rok akademicki 2014/2015 jest już siedemnastym rokiem funkcjonowania systemu Preferencyjnych Kredytów Studenckich. Projekt ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich powstał na początku 1998 r. z inicjatywy prof. Leszka Balcerowicza – wówczas Wicepremiera i Ministra Finansów, jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Opracowała go grupa złożona z przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji Narodowej, nauczycieli akademickich oraz przedstawicieli Parlamentu Studentów RP.

2. Kto może ubiegać się o kredyt studencki?

O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci i doktoranci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i tryb studiów (stacjonarny, niestacjonarny), pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia. Zwróć uwagę, że ważne jest ile miałeś lat w momencie rozpoczęcia pierwszych studiów, a nie ile dzisiaj masz lat. Możesz zatem mieć 100 lat i otrzymać kredyt studencki o ile studiowałeś 75-80 lat temu i jesteś w stanie to udokumentować stosownym zaświadczeniem z uczelni J

Jeszcze nie tak dawno kredyt studencki można było otrzymać tylko na pierwsze studia licencjackie i magisterskie. Obecnie otrzymasz kredyt nawet na kolejnych studiach po uzyskaniu tytułu magistra, o ile wcześniej nie pobierałeś już kredytu. Jest to korzystne dla wszystkich osób, którym zależy na podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności.

Nie wypłaca się transz za lata poprzednie, zatem będąc na II roku studiów nie otrzymasz „niewykorzystanych” 6000 zł za I rok studiów. Im wcześniej się zdecydujesz na pobieranie kredytu studenckiego, tym więcej otrzymasz.

3. Na jaki okres udzielane jest kredyt studencki?

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów, w tym studiów doktoranckich. Jest on wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez 4 lata (zatem łącznie maksymalnie przez 10 lat). Miesięczne transze wynoszą 600 zł lub 800 zł (wyboru dokonuje student) i wypłacane są przez 10 miesięcy w roku od października do lipca.

4. Co z odsetkami?

W okresie studiów oraz przez okres 2 lat po ich ukończeniu kredytobiorca nie spłaca odsetek od kredytu. Odsetki te pokrywa Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, które pochodzą z budżetu państwa.

Spłatę odsetek kredytobiorca rozpoczyna dopiero wraz ze spłatą kredytu. Wysokość odsetek płaconych przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej NBP (obecnie zaledwie 0,875% – stan na 1 października 2015 roku), a miesięczna rata wynosi niewiele ponad 300 zł lub 400 zł, w zależności od wysokości pobieranej transzy.

5. Kiedy rozpoczyna się spłata kredytu?

Spłata kredytu rozpoczyna się po dwóch latach od daty ukończenia studiów i trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu.

Zatem pobierasz kredyt 5 lat (50 miesięcy), 2 lata trwa karencja, a spłacasz go aż przez 8 lat i 4 miesiące (100 miesięcy)!

Na wniosek kredytobiorcy bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu kredytobiorcy.

6. W jakich przypadkach kredyt może być umorzony?

20% kredytu umarzana jest kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. Czy już sam ten fakt nie zmotywuje Cię do jeszcze wydajniejszej nauki? 20% z 40’000 zł to 8’000 zł!

Jeżeli jesteś bardzo dobrym studentem, albo takim studentem jest Twój Przyjaciel – poinformuj go o tym fakcie!

W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości, z uwagi na trudną sytuacja życiową (choroba, wypadek) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (niepełnosprawność). Pożyczki umarzane są na wniosek kredytobiorcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego, bank właściwy lub właściwego ministra. Wniosek powinien być potwierdzony przez dziekana lub inny jednoosobowy organ uczelni, a w przypadku studiów doktoranckich – kierownika jednostki prowadzącej studia doktoranckie.

Z umorzeń części lub całości kredytu od początku funkcjonowania systemu do dnia 31 grudnia 2013 r. skorzystało 16’600 kredytobiorców (około 4%), głównie z częściowego umorzenia z tytułu znalezienia się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni.

7. Które banki udzielają kredytów studenckich?

Banki, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, to:

 1. PKO Bank Polski SA
 2. Bank PEKAO SA
 3. Bank Polskiej Spółdzielczości SA
 4. Spółdzielcza Grupa Bankowa SA

8. Gdzie i do kiedy należy składać wniosek?

Wnioski o kredyt składa się tylko w jednym, dowolnym, wybranym z powyższych banku. Student może złożyć tylko i wyłącznie jeden wniosek! Tylko i wyłącznie w jednym banku!

Termin składania wniosku o preferencyjny kredyt studencki w roku akademickim 2014/2015 upływa 15 listopada 2014 r.

9. Czy każdy student, który złoży wniosek, otrzyma kredyt?

Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytów mają studenci, słuchacze i doktoranci, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Corocznie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustala maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o kredyt studencki.

Wspomniany próg jest kalkulowany na podstawie:

 • przekazanych przez banki danych na temat liczby złożonych wniosków kredytowych i wysokości dochodu studentów ubiegających się o kredyt,
 • liczby kredytów kontynuowanych i nowych, możliwych do udzielenia przy określonej wysokości środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich i aktualnych w końcu roku wysokości bankowych stóp procentowych.

Tabela 1. Progi dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do otrzymania preferencyjnego kredytu studenckiego oraz liczba złożonych wniosków w latach 1998-2013.

Rok akademickiPróg dochodowy (zł)Liczba złożonych wniosków
1998/1999600138 956
1999/200055060 264
2000/200175037 343
2001/200285031 038
2002/2003115030 765
2003/2004140028 696
2004/2005160032 822
2005/2006160034 412
2006/2007190026 775
2007/2008220021 688
2008/2009250016 430
2009/2010250023 683
2010/2011210024 246
2011/2012210017 598
2012/2013230013 687
2013/2014230011 375

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zastanawiasz się ile wyniesie próg w roku bieżącym? Tak naprawdę nie można być niczego pewnym. Jak już wiesz, próg dochodu uprawniający do otrzymania kredytu zostanie wyliczony dopiero w połowie grudnia 2015 roku, na podstawie złożonych przez studentów wniosków o kredyt. Generalnie zastosowanie ma zasada – im więcej chętnych, tym niższy próg. Jednak w ostatnich latach liczba składanych wniosków maleje z roku na rok – w roku 2010 było ich ponad 24 tysiące, podczas gdy w roku 2014 niewiele ponad 8 tysięcy.

Pamiętaj, że próg dochodowy wyliczany jest na osobę w rodzinie. Zatem jeżeli mamy model 2+2 (dwoje rodziców i dwoje niepracujących dzieci), oznacza to, że rodzice osób ubiegających się o KS w roku akademickim 2014/2015 nie mogli łącznie zarabiać więcej niż 10’000 zł miesięcznie. Jest to relatywnie dużo, zdecydowanie powyżej średniej krajowej.

10. Do kiedy należy dostarczyć ważną legitymację studencką i jakie konsekwencje niesie za sobą zlekceważenie tego obowiązku?

Każdy student, który pobiera Kredyt Studencki, musi 2 razy w roku dostarczyć do banku ważną legitymację studencką potwierdzającą, że nadal jest studentem. W przeciwnym razie wypłata kredytu zostaje wstrzymana.

Terminy te mijają:

 • 31 października
 • 31 marca

Bank zaprzestaje wypłacania rat kredytu jeśli student nie przedstawił w terminie bankowi ważnej legitymacji studenckiej lub został zawieszony w prawach studenta (wypłaty mogą być wznowione w miesiącu następującym po miesiącu, w którym złoży zaświadczenia uprawniające do korzystania z kredytu).

Od roku akademickiego 2015/16 doktorantów obowiązuje tylko jeden termin (31 października) związany ze specyfiką studiów doktoranckich rozliczanych rocznie, a nie semestralnie.

Zatem jeżeli zaśpisz stracisz 600 zł! Ale nie musisz o tym pamiętać…

Jeżeli zapisałeś się już na mój newsletter otrzymasz przypomnienie odpowiednio wcześniej. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie czekaj, zapisz się teraz – formularz znajduje się na stronach serwisu www.KredytStudencki.com.pl

11. Co się stanie jeżeli zrezygnuję ze studiów?

W przypadku przerwania studiów spłata kredytu następuje miesiąc po terminie, w którym kredytobiorca był zobowiązany złożyć ważną legitymację studencką potwierdzające, że jest studentem (1 maja lub 1 grudnia). W tym dniu zaczynają być naliczane odsetki od pobranego kredytu i wynoszą 75% stopy redyskonta weksli NBP (a nie 50% jak po ukończeniu studiów), czyli obecnie 1,31%.

Liczba rat spłaty wynosi dwukrotność wypłaconych rat.

Zatem w przypadku przerwania studiów miesięczna rata kredytu w wysokości niewiele ponad 300 zł lub 400 zł w zależności o wybranej transzy i jest stosunkowo łatwa do spłaty.

UWAGA! Wielu studentów zapomina, iż nawet w przypadku niezaliczenia sesji, bądź wzięcia warunku, czy powtarzania roku, nadal mają oni obowiązek dostarczać do banku ważną legitymacją studencką! Osoba, która nie dopełni tego przepisu może zostać wezwana przez bank do spłaty kredytu.

Jeżeli otrzymasz warunek lub powtarzasz rok – bank nadal wypłaca kredyt (nie interesuje go na jakich zasadach studiujesz, ale czy w ogóle studiujesz). Oczywiście o wszelkich zmianach musisz na bieżąco informować bank. Taki zapis widnieje na umowie o kredyt studencki.

12. Co zrobić, gdy bank wymaga wysokiego poręczenia?

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, student może ubiegać się o poręczenie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Poręczeń Kredytowych lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

13. Kto może uzyskać poręczenie z BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO?

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wprowadził zmiany w systemie poręczeń kredytów studenckich, które obowiązują od roku akademickiego 2010/2011. BGK poręcza kredyt studentom, których dochód na osobę w rodzinie – liczony zgodnie z rozporządzeniem MNiSW- nie przekroczy kwot (netto) wymienionych poniżej.

100% poręcznie wykorzystanej kwoty kredytu dla:

 • studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł,
 • studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej (sierot) lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej – bez względu na dochód (nie przekraczający jednak kwoty dochodu ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do otrzymania kredytu w danym roku akademickim).

70% poręcznie wykorzystanej kwoty kredytu studenckiego dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.

Od udzielonego poręczenia kredytu pobierana jest od Kredytobiorcy opłata prowizyjna w wysokości 1,5% (6 zł/mies.) poręczanej części wypłacanej miesięcznej raty kredytu.

Zabezpieczeniem poręczenia jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Liczba kredytów objętych 70% lub 100% poręczeniem w roku akademickim 2013/2014 wyniosła 2 989, zaś odsetek poręczonych kredytów sięgnął 37,1%.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego:

http://www.bgk.com.pl/fundusz-pozyczek-i-kredytow-studenckich

14. Kto może uzyskać poręczenie z AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA (ARIMR)?

Pomoc Agencji w zakresie poręczania spłaty kredytów studenckich może być udzielana studentom, bądź doktorantom zamieszkałym na obszarze wsi, którzy nie mogą przedstawić bankom kredytującym wystarczających prawnych zabezpieczeń kredytowych.

Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich,  nie przekracza 600 zł.

Poręczenia udzielane są na okres zgodny z okresem kredytowania wydłużonym o 1 miesiąc.

Przy udzielaniu poręczeń kredytów studenckich nie jest pobierana prowizja.

Przy ubieganiu się o uzyskanie poręczenia Agencji wymagane jest złożenie w oddziale banku współpracującego z Agencją następujących dokumentów:

 • wniosku o udzielenie poręczenia na wzorze określonym przez ARiMR,
 • dokumentów określających dochody w rodzinie pozwalających ustalić dochód na osobę w rodzinie studenta,
 • zaświadczenia z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi,
 • ustanowienie prawnego zabezpieczenia poręczenia ARiMR w formie weksla in blanco.

Poręczenia ARiMR spłaty kredytów studenckich udzielane są w trybie uproszczonym polegającym na załatwianiu wszelkich formalności związanych z poręczeniem w banku kredytującym działającym w imieniu Agencji, który na podstawie zawartej z Agencją umowy o współpracy upoważniony jest do:

 • przyjmowania i rozpatrywania wniosków o poręczenie Agencji wraz z wymaganą dokumentacją ,
 • zawierania z Wnioskodawcami umów o udzielenie poręczenia spłaty kredytu studenckiego,
 • przyjmowania weksli własnych in blanco wystawionych przez studentów z tytułu zabezpieczenia poręczenia udzielonego przez Agencję.

Agencja współpracuje w zakresie udzielania nowych poręczeń kredytów studenckich z 2 bankami:

 • Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA (BPS) wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi,
 • Spółdzielcza Grupa Bankowa SA (SGB) wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w roku akademickim 2013/2014 udzieliła zaledwie 119 poręczeń kredytobiorcom pochodzącym z obszarów wiejskich. A przez 17 lat funkcjonowania systemu było to zaledwie 5431 poręczeń (1,4% wszystkich kredytów).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Agencji: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/pomoc-krajowa/pomoc-krajowa-po-01052007/poreczenia-splaty-kredytow-studenckich.html

15. Czy są jeszcze inne sposoby na pozyskanie poręczenia?

Jeżeli masz problemy z poręczycielami – możesz poręczyć kredyt pod zastaw hipoteki (rodzice/rodzina) mieszkania, ale nie pod ziemię. Jednak ta forma wiąże się z kosztami oraz przesunięciem sprawy w czasie. Bank zażąda wyciągu z księgi wieczystej oraz ubezpieczenia mieszkania w zakładzie akceptowanym przez bank. O szczegóły dopytaj w banku. A może masz jakiegoś wujka, ciocię? Może ktoś z dalszej rodziny mógłby Ci pomóc. Zabezpieczeń jest wiele w zależności od możliwości…

 

Jeżeli zapoznałeś się z powyższymi informacjami, to sprawdź teraz jak wygląda procedura ubiegania się o kredyt studencki.