Procedura ubiegania się o Preferencyjny Kredyt Studencki

W procedurze ubiegania się o kredyt studencki wyróżniamy 3 etapy:

 1. Musisz posiadać konto bankowe i wybrać bank w którym złożysz podanie o kredyt.
 2. Musisz zdobyć zaświadczenie z Twojej uczelni, że jesteś studentem/doktorantem
 3. Musisz wypełnić i złożyć wniosek w banku kredytującym wraz z szeregiem wymaganych dokumentów (w zależności od procedur danego banku).

Ponieważ pierwszy etap ma największe znaczenie postanowiłem poświęcić mu w całości kolejny rozdział. Poniżej skupiam się na etapach formalnych – drugim i trzecim.

Pamiętaj! O kredyt studencki możesz ubiegać się tylko w jednym banku, tylko od 1 października do 15 listopada danego roku!

PAMIĘTAJ! W razie problemów z poręczeniem, do 28 lutego można przenieść złożony wniosek do innego banku!

Zaświadczenie o byciu studentem

W tym celu musisz udać się do dziekanatu wydziału na którym studiujesz. Uzyskasz tam niezbędne przy ubieganiu się o kredyt studencki zaświadczenie potwierdzające fakt, że jesteś studentem szkoły wyższej.

Właściwe druki są dostępne na stronie MNiSW:

STUDENCIE, kliknij aby pobrać druk zaświadczenia

DOKTORANCIE, kliknij aby pobrać druk zaświadczenia

Instrukcja wypełnienia zaświadczenia

W przypadku doktorantów – zaświadczenie pobiera się u kierownika jednostki. Uczelnia prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń o odbywaniu studiów.

OŚWIADCZENIE LUB ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM ZA UBIEGŁY ROK

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie studenta o aktualnej liczbie osób w rodzinie,
 • oświadczenie studenta lub zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego lub urzędu gminy o dochodach studenta oraz członków jego rodziny, uzyskanych w ostatnim roku podatkowym, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zawierające informacje o wysokości dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu oraz należnego podatku;
 • oświadczenie studenta o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych przez studenta i członków jego rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku;
 • oświadczenie studenta o deklarowanych dochodach studenta i członków jego rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.), zawierające w szczególności informacje o wysokości: dochodu, należnych składek na ubezpieczenia społeczne, należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanego podatku dochodowego, dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
 • oświadczenie studenta lub kopię decyzji organu właściwego w sprawach emerytalno-rentowych określające wysokość emerytury lub renty członka rodziny;
 • oświadczenie studenta lub zaświadczenie pracodawcy lub innego podmiotu o wysokości miesięcznego dochodu w bieżącym roku.

Wzory oświadczeń ustala bank.

Oświadczenie, czy zaświadczenie? Wybór należy do Ciebie!

Rozporządzenie pozostawia studentowi wybór. Może on złożyć oświadczenie albo dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub Urzędu Gminy. Pamiętać należy, że oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Banki mają prawo weryfikować treści zapisane w oświadczeniu, w przypadku, gdy podejrzewają, że dokument zawiera nieprawdę. Student jest zobowiązany do udzielania, na żądanie banku, wyjaśnień i informacji mających wpływ na prawo do otrzymania pożyczki lub kredytu.

Reasumując, gdy nie jesteś pewny stanu faktycznego lub prawnego postaraj się wówczas o zaświadczenie.

Uwaga! Studenci pochodzący z rodzin rolniczych, bądź „półrolniczych” (gdzie jedno z rodziców jest rolnikiem, a drugie pracuje, bądź prowadzi własny biznes) – w Waszym przypadku należy uwzględnić dochód liczony w hektarach przeliczeniowych. Określany on jest na podstawie ustawy o podatku rolnym. Jeżeli jedno z rodziców jest rolnikiem, a drugie nie, dochody rzecz jasna sumuje się! Zaświadczenie o dochodzie otrzymacie w Urzędzie Gminy.

Wniosek wraz z szeregiem dokumentów wymaganych przez bank kredytujący

W przypadku jednego banku zestaw niezbędnych dokumentów będzie się różnił od dokumentów wymaganych przez inny bank. Dlatego najlepiej  udać się do wybranej placówki i na miejscu uzyskać wszystkie informacje.

Wniosek o kredyt zawiera:

 • dane osobowe studenta:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer PESEL,
  3. serię i numer dowodu tożsamości,
  4. datę i miejsce urodzenia,
  5. adres zamieszkania;
 • dane dotyczące studiów:
  1. nazwę i adres szkoły wyższej, a w przypadku studiów doktoranckich – nazwę i adres jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie,
  2. poziom studiów,
  3. kierunek studiów, a w przypadku studiów doktoranckich – dziedzinę nauki lub sztuki oraz dyscyplinę naukową lub artystyczną,
  4. system studiów;
 • dane wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu.

Uwaga! Jeżeli masz niskie dochody na osobę w gospodarstwie domowym – zaznacz we wniosku stosowne pole dotyczące poręczenia z Banku Gospodarstwa Krajowego! Jeżeli tego nie zrobisz – po złożeniu wniosku będzie już za późno – tym samym możesz (z powodu braku wiarygodnych dla banku poręczycieli) nie uzyskać kredytu. Oczywiście, przy podpisywaniu umowy o KS, możesz zrezygnować z poręczenia BGK.

Niestety, nie we wszystkich bankach biedni i średniozamożni Studenci są o tym fakcie informowani!

Pozostałe załączniki wymagane przez banki:

 • zaświadczenie uczelni potwierdzające, że ubiegający się o przyznanie kredytu jest studentem, a w przypadku studiów doktoranckich – doktorantem (zaświadczeniem o odbywaniu studiów);
 • informację o innych kontynuowanych studiach;
 • informację o dotychczas ukończonych studiach;
 • zaświadczenie o dochodach w rodzinie;
 • zaświadczenie o sytuacji finansowej poręczyciela.

Oczekiwanie na decyzję…

Ufff! Sporo tej biurokracji, ale uwierz mi – inaczej się nie da. Teraz pozostaje Ci tylko czekać do połowy grudnia na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, kwalifikującą do uzyskania kredytu…

Pamiętaj!

SKŁADAJĄC PODANIE O PREFERENCYJNY KREDYT STUDENCKI NIC NIE RYZYKUJESZ, NIE PONOSISZ ŻADNYCH KOSZTÓW.

NIE SKŁADAJĄC WNIOSKU – POZBAWIASZ SIĘ SZANSY OTRZYMANIA KREDYTU.

Zastanawiasz się w którym banku złożyć wniosek? Sprawdź ranking banków udzielających kredyt studencki.