ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 12 lipca 2016 r.
Poz. 1013
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 5 lipca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania
oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1026 i 1198 oraz z 2016 r. poz. 615) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad,
trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1)
wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu:
„§ 1b. 1. O pożyczkę lub kredyt może ubiegać się student albo doktorant, albo osoba ubiegająca się o przyjęcie
na studia albo studia doktoranckie.
2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie może otrzymać pożyczkę lub kredyt po
uzyskaniu statusu studenta albo doktoranta.”;
2) w § 3:
a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:
„1. Wniosek o udzielenie pożyczki lub kredytu składa się w postaci papierowej na formularzu ustalonym
przez bank.
2. Wniosek o udzielenie pożyczki lub kredytu zawiera następujące dane oraz informacje dotyczące studenta
albo osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie:
1) dane osobowe:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) numer PESEL, a w przypadku jego braku – serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz
nazwę państwa, które wydało ten dokument,
c) datę i miejsce urodzenia,
d) adres zamieszkania;
2) dane dotyczące studiów:
a) nazwę i adres uczelni albo jednostki naukowej,
b) poziom kształcenia,
c) kierunek studiów, a w przypadku studiów doktoranckich – dziedzinę nauki lub sztuki oraz dyscyplinę
naukową lub artystyczną,

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1013
d) formę studiów albo studiów doktoranckich,
e) przewidywany termin ukończenia studiów albo studiów doktoranckich;
3) informację o innych kontynuowanych studiach lub studiach doktoranckich;
4) informację o dotychczas ukończonych studiach lub studiach doktoranckich;
5) dane wymagane przez bank dla celów oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu;
6) wskazanie wnioskowanej wysokości miesięcznej raty pożyczki lub kredytu spośród określonych w § 20.
3. Do wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu dołącza się:
1) zaświadczenie uczelni albo jednostki naukowej potwierdzające, że ubiegający się o przyznanie pożyczki
lub kredytu jest studentem, zwane dalej „zaświadczeniem o odbywaniu studiów” – w przypadku studenta;
2) dokument potwierdzający przyjęcie na studia albo studia doktoranckie albo dokument potwierdzający
udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na
studia albo studia doktoranckie;
3) dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
4) dokumenty potwierdzające prawo do ubiegania się o pożyczkę lub kredyt przez obcokrajowców, o których
mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie niezwłocznie po uzyskaniu statusu
studenta doręcza bankowi, w którym złożyła wniosek o udzielenie pożyczki lub kredytu, zaświadczenie o odbywaniu
studiów.”;
3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. Przepisy § 3 ust. 4 i 6 oraz § 4–6 stosuje się odpowiednio do osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia
albo studia doktoranckie.”;
4) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wniosek o udzielenie pożyczki lub kredytu składa się w okresie od dnia 15 lipca do dnia 20 października.”;
5) w § 5 ust. 8–10 otrzymują brzmienie:
„8. Bank, w terminie do dnia 31 października, przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego dane dotyczące
studentów ubiegających się o przyznanie kredytu, w tym dane o wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta.
Zakres i formę informacji oraz tryb jej przekazywania określa umowa, o której mowa w § 4 ust. 2.
9. Bank Gospodarstwa Krajowego, w terminie do dnia 10 listopada, przedstawia ministrowi właściwemu do
spraw szkolnictwa wyższego zbiorczą informację o liczbie przyjętych wniosków o udzielenie pożyczki lub kredytu,
w podziale według wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, oraz zawiadamia banki o przypadkach złożenia
wniosku o udzielenie kredytu w więcej niż jednym banku.
10. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, niezwłocznie po uzyskaniu informacji, o której mowa
w ust. 9, określa maksymalną wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymania
pożyczki lub kredytu w następnym roku akademickim i zamieszcza informację o tej wysokości na stronie internetowej
obsługującego go urzędu.”;
6) § 6 i § 7 otrzymują brzmienie:
„§ 6. 1. Bank, w terminie do dnia 20 listopada, na podstawie danych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 5, dokonuje
oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu dla wysokości miesięcznej raty, o której mowa w § 3 ust. 2
pkt 6, a w przypadku gdy ocena ta jest negatywna – dla pozostałych wysokości miesięcznej raty określonych w § 20,
niższych niż wysokość miesięcznej raty, dla której ocena jest negatywna, i informuje studenta o wyniku tej oceny.
2. W przypadku gdy ocena zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu dla wysokości miesięcznej raty, o której
mowa w § 3 ust. 2 pkt 6, jest negatywna, student, w terminie do dnia 25 listopada, informuje bank o wybranej wysokości
miesięcznej raty pożyczki lub kredytu spośród wysokości, dla których ocena, o której mowa w ust. 1, jest pozytywna.

3. W przypadku gdy ocena, o której mowa w ust. 1, jest negatywna dla wszystkich wysokości miesięcznych rat,
dla których została dokonana, student może, w terminie do dnia 30 listopada, złożyć wniosek o udzielenie kredytu –
wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 3 – w innym banku.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, student dołącza zaświadczenie banku, który dokonał negatywnej oceny
zabezpieczenia spłaty kredytu, potwierdzające, że wniosek o udzielenie kredytu został złożony w terminie do dnia
20 października.

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1013
5. Bank, o którym mowa w ust. 3, w terminie do dnia 10 grudnia, przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego
dane studentów, którzy złożyli w tym banku wnioski o udzielenie kredytu.
6. Szczegółową treść zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4, a także zakres i formę informacji, o której mowa
w ust. 5, oraz tryb jej przekazywania określa umowa, o której mowa w § 4 ust. 2.
§ 7. 1. Umowy pożyczki i umowy kredytu zawiera się do dnia 31 grudnia.
2. Bank odmawia zawarcia umowy pożyczki lub umowy kredytu, jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie
studenta jest większa niż maksymalna wysokość miesięcznego dochodu uprawniająca do otrzymania pożyczki lub
kredytu w danym roku akademickim, określona zgodnie z § 5 ust. 10.
3. W umowie pożyczki lub w umowie kredytu bank określa w szczególności:
1) wysokość miesięcznej raty pożyczki lub kredytu;
2) okres i terminy wypłacania pożyczki lub kredytu;
3) wysokość oprocentowania należnego od studenta, zwanego dalej „kredytobiorcą”;
4) terminy i sposób ustalenia rozpoczęcia spłaty pożyczki lub kredytu;
5) wysokość spłacanych rat należnych od kredytobiorcy.”;
7) w § 9:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w roku akademickim, od którego udzielono pożyczki lub kredytu – począwszy od października, a w przypadku
gdy umowa została zawarta później niż w październiku – od miesiąca, w którym została zawarta
umowa, z wyrównaniem od października;”,
b) uchyla się ust. 3,
c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku wydłużenia okresu, na który udzielono pożyczki lub kredytu, z przyczyn określonych
w § 8 ust. 1 i 2 lub § 10 ust. 5, miesięczne raty pożyczki lub kredytu są wypłacane kredytobiorcy, począwszy od
miesiąca, w którym został zawarty aneks do umowy pożyczki lub umowy kredytu.”;
8) § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20. W roku akademickim 2016/2017 wysokość miesięcznej raty pożyczki lub kredytu, w tym kredytu porę-
czanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wynosi:
1) 600 zł – rata podstawowa;
2) 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona;
3) 400 zł – rata obniżona.”;
9) uchyla się § 21;
10) dodaje się § 21a w brzmieniu:
„§ 21a. 1. Kredytobiorca może złożyć w banku, z którym zawarł umowę pożyczki lub umowę kredytu, wniosek
o zmianę wysokości miesięcznej raty pożyczki lub kredytu.
2. Kredytobiorca, który ubiega się o podwyższenie miesięcznej raty pożyczki lub kredytu, we wniosku, o któ-
rym mowa w ust. 1, podaje dane wymagane przez bank dla celów oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu.
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające te dane.
3. Bank może odmówić zawarcia aneksu do umowy pożyczki lub umowy kredytu, jeżeli ocena zabezpieczenia
spłaty pożyczki lub kredytu dokonana dla wnioskowanej wysokości miesięcznej raty pożyczki lub kredytu jest negatywna.

4. Bank dokonuje wypłaty miesięcznych rat pożyczki lub kredytu w zmienionej wysokości, począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym został zawarty aneks do umowy pożyczki lub umowy kredytu.”.
§ 2. W roku akademickim 2016/2017 maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta
uprawniająca do otrzymania pożyczki lub kredytu wynosi 2500 zł.
§ 3. W roku 2016 wnioski o udzielenie pożyczki studenckiej lub kredytu studenckiego składa się w okresie od dnia
15 sierpnia do dnia 31 października.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2016 r.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin